پایان نامه ها

تحقیق b (1381)

2-12 نقش گرایان و گونه های کاربردی یا سیاق سخن482-12-1 رسمی482-12-2 مشروتی، صحبت یا گفتگو کردن با گروه کوچک ناشناس و غریبه492-12-3 سبک تصادفی492-12-4 سبک صمیمانه492-12-5 سبک بسیار خشک502-12-6 سبک دست پا شکسته502-13 نقش گرایان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1382)

4-عضویت موقت18فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارتگفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی19الف- اسناد همکاری21ب- سند موسس21ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها21گفتاردوم: موافقت Read more…

By 92, ago