تحقیق b (1381)

2-12 نقش گرایان و گونه های کاربردی یا سیاق سخن482-12-1 رسمی482-12-2 مشروتی، صحبت یا گفتگو کردن با گروه کوچک ناشناس و غریبه492-12-3 سبک تصادفی492-12-4 سبک صمیمانه492-12-5 سبک بسیار خشک502-12-6 سبک دست پا شکسته502-13 نقش گرایان و توانش ارتباطی502-13-1 توانش کلامی که گاه جزئی از توانش اجتماعی- زبانی به حساب می ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (1382)

4-عضویت موقت18فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارتگفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی19الف- اسناد همکاری21ب- سند موسس21ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها21گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی221- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت332- موافقتنامه کشاورزی343- موافقتنامه منسوجات و ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1383)

– حساسیت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟– ویژگی طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟– ارزش اخباری مثبت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ادامه مطلب…