د – هزینه سرویسهای مسافران31
ه – هزینه نگهداری 31
2-5-4- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور اردن (Jordan)31
الف – هزینه پرداختی نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز )31
ب – هزینه سرویسهای مسافران31
ج – هزینه پرداختی پارکینگ (براساس ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)32
د – هزینه پرداختی آشیانه (برپایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)32
ه – هزینه پل هوایی32
2-5-5- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور قزاقستان (Kazakhstan )32
الف – هزینه پرداختی نشست (براساس ماکزیمم وزن برخاستی)32
ب – هزینه پرداختی پارکینگ32
ج – هزینه پرداختی آشیانه32
د – هزینه نگهداری32
ه – هزینه سرویسهای مسافران33
2-5-6- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور کویت (Kuwait )33
الف – هزینه پرداختی نشست ( براساس ماکزیمم وزن برخاستی مجاز )33
ب – هزینه پرداختی روشنایی33
ج – هزینه پارکینگ (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)33
د – هزینه پل هوایی 33
ه – هزینه سرویسهای مسافران33
2-5-7- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور عمان (Oman)33
الف – هزینه پرداختی نشست (بر اساس ماکزیمم وزن برخاستی)33
ب – هزینه پارکینگ33
ج – هزینه سرویسهای مسافران34
2-5-8- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور پاکستان (Pakistan )34
الف – هزینه پرداختی نشست (براساس ماکزیمم وزن برخاستی)34
ب – هزینه آشیانه و پارکینگ ( براساس ماکزیمم وزن برخاستی )34
ج – هزینه پل هوایی35
د – هزینه سرویسهای مسافرین35
ه – هزینه نگهداری (بر پایه ظرفیت هواپیما)35
2-5-9- تعرفه های خدمات فرودگاهی کشور در قطر (Qatar)35
الف – هزینه پرداختی نشست39
2-5-10) تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور عربستان سعودی (Saudi Arabia )39
الف – هزینه پرداختی نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی ناخالص)39
ب – هزینه پارکینگ (برپایه ماکزیمم وزن)39
ج – هزینه جابجایی مسافران40
2-5-11- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور ترکیه (Turkey )40
الف – هزینه پرداختی نشست (برپایه ماکزیمم وزن برخاستی)40
ب – هزینه پارکینگ (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)40
ج – هزینه روشنایی41
د – هزینه اتومبیل راهنما (برحسب دلار آمریکا)41
ه – هزینه بارگیری هواپیما ( بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)41
و – هزینه سرویسهای مسافران41
ز – هزینه مراقبت و نگهداری42
2-5-12- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور امارات متحده عربی (United Arab Emirates)
1- فرودگاه ابوظبی و العین42
الف – هزینه نشست ( بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)42
ب – هزینه پارکینگ ( برپایه سطح اشغالی )42
2- فرودگاه دوبی42
الف – هزینه نشست (برپایه ماکزیمم وزن برخاستی)42
ب – هزینه پارکینگ (بر پایه سطح اشغالی)43
3- فرودگاه شارجه43
الف – هزینه نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی)43
ب – هزینه پارکینگ (بر پایه سطح اشغال)43
فصل سوم: بررسی مسیرهای هوایی و پروازهای عبوری از آسمان ایران
3- بررسی مسیرهای هوایی و پروازهای عبوری از آسمان ایران45
3-1- بررسی قوانین و ضوابط استفاده از مسیرهای هوایی 46
3-1-1- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور ایران 46
3-1-2- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور افغانستان 47
3-1-3- بررسی تعرفه های استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبری در کشور ارمنستان 47
3-1-4- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری درکشور آذربایجان48
3-1-5- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری درکشور بحرین48
3-1-6- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور عراق 48
3-1-7- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور اردن 49
3-1-8- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور قزاقستان 49
3-1-9- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری درکشور قرقیزستان 50
3-1-10- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور عمان 50
3-1-11) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور پاکستان 50
3-1-12) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور عربستان سعودی51
3-1-13) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور ترکمنستان52
3-1-14- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری درکشور ازبکستان 52
3-1-15- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور سوریه 52
3-1-16- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور تاجیکستان 52
3-1-17- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور ترکیه52
3-1-18) بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری در کشور امارات متحده عربی53
3-2- بررسی پروازهای عبوری از آسمان ایران53
3-2-1- شناسایی عوامل مؤثر در ترانزیت عبوری54
3-2-2- اطلاعات مربوط به پروازهای ترانزیت عبوری از مسیرهای هوایی ایران54
3-2-3- تحلیل پروازهای عبوری از فراز ایران55
3-3-1- بررسی تجهیزات هدایت و ناوبری مربوط به مسیرهای هوایی56
3-3- بررسی مسیرهای هوایی56
3-3-2- بررسی مسیرهای هوایی ایران و منطقه57
فصل چهارم بررسی گزینه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزیتی – بخش اول
4- بررسی گزینه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزیتی 61
4-2- شناسایی کلیه پروازهای ترانزیت باتوقف در کشورهای منطقه در دوره زمانی مربوطه
(هفته آخر ماه می 2002)61
4-3- شناسایی پروازهای ترانزیتی قابل جذب به فرودگاههای ایران 64
4-4- بررسی پایگاه اطلاعاتی پروازهای دسته (الف)65
4-4-1- بررسی عملکرد پروازی خطوط اصلی اروپایی و آسیای شرقی در فرودگاههای اطراف ایران66
4-4-2- بررسی عملکرد پروازی خطوط هوایی حاشیه خلیج فارس و آسیای غربی در منطقه اطراف ایران68
4-5- بررسی پایگاه اطلاعاتی پروازهای دسته (ب)69
4-6- بررسی عملکرد پروازی ایران‎ایر و سایر خطوط هوایی برترمنطقه‎ای در بازه زمانی مورد مطالعه70
4-7- بررسی مقایسه‎ای هزینه‎های فرودگاهی مرتبط با ترانزیت درفرودگاههای برتر منطقه71
4-8- ارائه گزینه های کلی قابل بررسی75
4-8-1- ارائه گزینه ها در بخش مدیریت و عرضه خدمات76
4-8-2) ارائه گزینه های عملی در بخش تقاضای سفر و تبلیغات78
فصل پنجم بررسی گزینه‌های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزیتی – بخش دوم
5-1- بررسی و تجزیه و تحلیل فرودگاههای دارای قابلیت منطقه‎ای در کشور برای جذب پروازهای
ترانزیت81
5-2- بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین مربوط به روادید در کشورهای منطقه82
5-3- تجزیه و تحلیل پروازهای ترانزیت در منطقه از نظر نوع رابطه بین مقاصد انتهایی و میانی87
5-4- جمع بندی تحلیل های مختلف91
منابع فارسی94
منابع انگلیسی95
چکیده97
عنوان انگلیسی98
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): فهرست پروازهای ترانزیت با توقف در فرودگاههای بین‌المللی ایران در طول
یک هفته در ماه می سال 2002 میلادی20
جدول (2-2) : فهرست پروازهای ترانزیت باتوقف در فرودگاه شهر استانبول در طول یک هفته
مربوط به شرکتهای هواپیمایی خارجی 22
جدول (2-3) : فهرست پروازهای ترانزیت باتوقف در فرودگاه شهر دوبی در طول یک هفته
مربوط به شرکتهای هواپیمایی خارجی 23
جدول (2-4) : فهرست پروازهای ترانزیت باتوقف در فرودگاه شهر منامه بحرین در طول یک هفته
مربوط به شرکتهای هواپیمایی خارجی 27
جدول (2- 5): هزینه پرداختی نشست در فرودگاه عمان33
جدول (2-6) : هزینه پرداختی نشست در فرودگاههای پاکستان34
جدول (2- 7) : هزینه آشیانه و پارکینگ در فرودگاههای پاکستان34
جدول (2-8) : هزینه نگهداری برمبنای گنجایش هواپیما در فرودگاههای پاکستان35
جدول (2-9) : هزینه پرداختی نشست در فرودگاه قطر به تفکیک گروههای نوع هواپیما36
جدول (2-10 ) : هزینه پارکینگ در فرودگاههای کشور قطر39
جدول (2-11) : هزینه پرداختی نشست در فرودگاههای کشورترکیه40
جدول (2-12): هزینه پرداختی پارکینگ در فرودگاههای کشور ترکیه40
جدول (2-13) : هزینه پرداختی اتومبیل راهنما در فرودگاههای کشور ترکیه41
جدول (2-14) : هزینه بارگیری هواپیما بر پایه حداکثر وزن برخاستی در فرودگاههای ترکیه 41
جدول (2-15): هزینه نشست بر پایه حداکثر وزن برخاستی در فرودگاههای ابوظبی و العین42
جدول (2-16) :هزینه نشست بر پایه حداکثر وزن برخاستی در فرودگاه دوبی42
جدول (2-17) :هزینه نشست بر پایه حداکثر وزن برخاستی در فرودگاه دوبی43
جدول (3-1): مبلغ دریافتی به ازاء هر 100 کیلومتر پرواز براساس وزن هواپیما در کشور ارمنستان47
جدول (3-2) : هزینه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری وزن هواپیما درهنگام فرود مربوط به
کشور بحرین48
جدول (3-3 ): حداقل هزینه نشست و برخاست بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی درکشور عراق49
جدول (3-4 ): حداقل هزینه استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی
مجاز در کشور اردن49
جدول ( 3-5) : هزینه استفاده از مسیرهای آسمان کشور عمان50
جدول (3-6 ) : هزینه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری براساس ماکزیمم وزن برخاستی
برای پروازهایی که بدون توقف در کشور پاکستان از فراز آن عبور می نمایند50
جدول (3-7 ): هزینه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری بر اساس ماکزیمم وزن برخاستی برای
پروازهایی که ضمن توقف در کشور پاکستان از فراز آن عبور می نمایند51
جدول (3-8 ) : عامل وزن بر اساس بیشینه وزن برخاستی51
جدول (3-9) : مبلغ دریافتی به ازاء هر 100کیلومتر پرواز براساس وزن هواپیما در کشور ترکمنستان52
جدول (3-10) : مبلغ دریافتی به ازای هر پرواز عبوری بدون توقف از آسمان کشور
امارات متحده عربی53
جدول (3-11) : تعداد پروازهای ترانزیت عبوری از فراز ایران بین روسیه و کشورهای دیگر
در سال 2000 مجموع دو جهت 55
جدول (3 -12): انواع و تعداد تجهیزات نصب شده در قلمروی هوایی کشور 57
جدول (4-1) تعداد و درصد سهم پروازهای ترانزیتی در فرودگاههای اصلی منطقه و خطوط هواپیمایی مربوطه63
جدول (4-2): اطلاعات مربوط به بخشی از پروازهای ترانزیتی65
جدول (4-3) اولویت های پروازی برای خطوط هواپیمایی اصلی اروپایی67
جدول (4-4) اطلاعات مربوط به تعداد پروازهای برنامه‎ای دسته (ب) در هفته مورد مطالعه در دو جهت(مسیر)69
جدول (4-5): سهم نواحی مختلف حوزه نفوذ فرودگاه مهرآباد در شبکه پروازی بین‎المللی ایران‎ایر
در هفته مورد مطالعه70
جدول (4-6): مشخصات سه نوع هواپیمای مورد بحث در هزینه‎های فرودگاهی71
جدول (4-7) کشورهایی از منطقه که هزینه مازادی بر هزینه نشست در صورت نشست و برخاست
در ساعاتی مشخص از شبانه روز دریافت می‎کنند72
جدول (4-8): هزینه نشست و برخاست روزانه در 18 کشور منطقه بر حسب سه نوع هواپیمای مختلف73
جدول (4-9) هزینه مرتبط با مسافرین حمل شده در 18 کشور منطقه بر حسب سه نوع هواپیمای مختلف74
جدول (5-1) سقف زمانی مجاز برای توقف ترانزیتی در فرودگاههای بین‎المللی کشورهای مختلف
منطقه بدون نیاز به اخذ ویزای ترانزیت83
جدول (5-2) جزئیات مربوط به پروازهایی در مسیر اروپا-آسیا که در دوبی توقف ترانزیتی دارند89
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1) : مقایسه بین شبکه دارای فرودگاه قطب و شبکه بدون فرودگاه قطب12
روابط و فرمولها
عنوان صفحه
رابطه 3-146
رابطه 3-251
رابطه 3-353
چکیده
در این تحقیق، در مرحله اول پتانسیل و امکانات بالقوه کشور در جذب پروازهای ترانزیت که خود بر اقسام مختلفی می تواند مطرح باشد بررسی می گردد. به این شکل که جایگاه و عملکرد فرودگاههای بین المللی کشور در جذب پروازهای ترانزیت شناسایی می شود و سپس با بررسی عملکرد کشورهایی از منطقه که در جذب پروازهای ترانزیت موفق عمل کرده اند و با تطبیق اقدامات انجام گرفته در آن کشورها با شرایط و اوضاع کشورمان، راهکارهای جذب درصد بیشتری از پروازهای ترانزیت به هوا، فضا و فرودگاههای کشور شناسایی و ارزیابی می گردد. جذب پروازهای ترانزیت می تواند بهره دهی اقتصادی مناسبی برای یک کشور داشته باشد چرا که ضمن ایجاد اشتغال، عوارض و هزینه های متنوعی از هواپیماههای مربوطه اخذ می شود.
در هر بخش برای فهم بیشتر، ضمن مدلسازی مساله ،جداول و نمودارهایی ارائه شده است که در بخش مربوطه به تفصیل به آن پرداخته شده است.
در نهایت و در فصل آخر،نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت ارتقاء توان جذب پروازهای ترانزیتی، عبوری و توقفی، توسط کشورمان ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پرواز ترانزیت – فرودگاه های خاور میانه- هزینه – تعرفه خدمات هوایی
مقدمه
ترانزیت هوایی از سه جهت می تواند مورد بررسی قرار گیرد ، اول ترانزیت عبوری به این معنا که هواپیماهای خطوط هوایی مختلف در قبال عبور از آسمان و فضای یک کشور بدون آنکه توقفی را در فرودگاههای آن کشور انجام دهند ، در قبال استفاده از کریدورها و مسیرهای هوایی و برخورداری از سیستم های ناوبری آن کشور مبالغی را به هواپیمایی کشوری آن کشور می پردازند . بدیهی است که هر چه یک کشور بتواند به پروازهای عبوری بیشتری از آسمان خود سرویس دهی نماید، بهره بیشتری از نظر اقتصادی خواهد برد . معمولاً خطوط هوایی مختلف در بین مسیرهای امن، کوتاهترین مسیر را از نظر زمانی انتخاب می کنند که البته تعرفه ها و عوارض عبور از آسمان هر کشور می تواند در این موضوع تأثیرگذار باشد.
دومین محور مطالعه پروازهای ترانزیت همراه با توقف در فرودگاههای یک کشور هستند. دراین نوع ترانزیت که عمدتاً مربوط به پروازهای دوربرد می باشد ، هواپیماهای خطوط هوایی مختلف بمنظور دریافت امکانات و سرویسهای فرودگاهی نظیر سوختگیری، غذا رسانی، بازدیدهای فنی و یا پیاده و سوارکردن تعدادی مسافر با اهداف افزایش ضریب پری پروازو یا گسترش شبکه پروازی در فرودگاههای یک کشور توقف کوتاهی می کنند و بعد از پیاده و سوار کردن تعدادی مسافر و یا بعد از انجام توقف های عملیاتی با پرداخت هزینه هایی نظیر هزینه نشست، هزینه سوخت، هزینه روشنایی به مسیر خود ادامه می دهند. در سومین حالت در ارتباط با امور ترانزیت هوایی، می توان مسئله تمایل مسافرین به استفاده از یک فرودگاه قطبی را بعنوان گره میانی پیش از رسیدن به مقصد نهایی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد، به این نوع ترانزیت، انتقال مسافرین گفته می شود. در فصل دوم این پژوهش فرودگاههای رقیب منطقه و خطوط هوایی موفق و اصلی منطقه بررسی خواهند شد.
سپس در فصل سوم ناحیه بندی دقیقی بر مبنای عوامل اقتصـــــــادی و جغـــــــرافیایی صورت گرفته و خصوصیات هر منطقه از نظر تولید و جذب پروازهای باری و مسافری بررسی گردیده است و درگام بعدی مبادلات بار و مسافرین نواحی مختلف شناسایی و استخراج شده است و در مرحله آخر کریدورها و مسیرهای مصوب و مهم بین المللی که پروازها برای عبور از کشور ایران از آنها استفاده می کنند بررسی و شناسایی شده و ضمن تخصیص ترافیک ترانزیت هوایی عبوری به آنها ، مسیرهای مهم کشور مشخص می شوند بدین وسیله بستر مناسبی به منظور ادامه پژوهش در فصول پنجم تا هشتم فراهم می شود تا بتوان ضمن بررسی دقیق کلیات مسئله، به یک نتیجه گیری دقیق دست یافت و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم به حل مساله کمک کرد.

فصل اول

کلـیـــات

سایت منبع

1- کلیات
1-1- اهمیت و هدف مساله
در این قسمت از مطالعه نخست به بررسی اهمیت و در مرحله بعد از آن به تشریح هدف مسئله پرداخته می شود.

1-1-1- اهمیت مساله
با توجه به اتکای شدید اقتصاد ایران به منابع طبیعی و به ویژه نفت و از طرف دیگر نوسانات شدید بازار جهانی نفت و محدودیتهای منابع طبیعی ، نیاز به تفکر و مطالعه به منظور ایجاد جایگزینهای مناسب تأمین بودجه به جای تکیه بر درآمدهای نفتی به شدت احساس می شود.
در این راستا، صادرات کالاهای صنعتی نظیر ماشین آلات و صنایع دستی و کالاهای غیرصنعتی نظیر محصولات کشاورزی از یک سو و فروش خدمات مختلف نظیر خدمات حمل و نقل از سوی دیگر از جمله راهکارهای اجرایی و قابل اطمینان می باشند.
لازم به توضیح است که با توجه به اینکه دستیابی به حجم بالای صادرات کالاهای صنعتی و غیرصنعتی که جایگزینهای مناسبی برای تأمین بودجه بجای تکیه بر درآمدهای نفتی هستند ، مستلزم سرمایه گذاریهای کلان ارزی و ریالی اولیه بوده و در بلندمدت امکان پذیر می باشند، لذا منابعی که سریعتر و بدون ایجاد هزینه های سرمایه گذاری کلان اولیه به نتیجه برسند دارای اولویت می باشند. در این رابطه می توان به فروش خدمات بالاخص فروش خدمات حمل و نقل ترانزیت در بخشهای کالا و مسافر در چهار زیرمجموعه حمل و نقلی جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی اشاره نمود.
از جمله خدمات حمل و نقلی قابل فروش، خدمات حمل ونقل در بخش ترانزیت کالا و مسافر در چهار زیرمجموعه فوق می باشد.
بنا به نظر صاحبنظران، پدیده ترانزیت کالا و مسافر با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و مناسب کشور می تواند یکی از جایگزینهای مناسب بخشی از درآمدهای ارزی کشور باشد. حال آنکه میزان اهمیت موقعیت جغرافیایی در کسب درآمدهای ارزی چه مقدار می باشد ، نیاز به تحقیق دارد. لذا این مطالعه از یک نگاه به دنبال شناسایی عوامل مکملی می باشد که در صورت حصول آنها ، با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ایران بتوان به درآمدهای ارزی بیشتری دست یافت.
لازم به توضیح است که با اهمیت بخشیدن به ترانزیت هوایی و تلاش برای بالابردن حجم تقاضای ترانزیت هوایی از فضا و فرودگاههای ارائه دهنده خدمات موجود در کشور، علاوه بر درآمد ارزی می توان به صنعت حمل و نقل هوایی نیز اعتبار بخشید .بنا بر این تحلیل و ارائه راهکارهای بالفعل کردن پتانسیلهای موجود همراه با بالابردن سطح خدمات رسانی مهم و لازم به نظر می رسد. با توجه به وسعت فراوان موضوعات مرتبط با ترانزیت هوایی، سعی شده است به مسائل و موضوعاتی پرداخته شود که تأثیر بیشتری در فرآیند ترانزیت هوایی دارند و ساختار پارامترهای مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.
1-1-2- هدف مساله
هدف از این تحقیق، شناخت صحیحی از میزان تقاضای پروازهای ترانزیت از کشور می باشد که این امر مستلزم دسترسی به ابزارهای پیش بینی مناسب و به عبارتی تهیه و پرداخت مدل تقاضای پروازهای ترانزیت از ایران می باشد. کاربرد نتایج پروژه در برنامه ریزی در موارد زیر بوضوح روشن است.
1. گسترش کمی و کیفی تجهیزات ناوبری
2. اصلاح قوانین مربوط به ترانزیت هوایی
3. اصلاح و تکمیل تجهیزات خدمات رسانی فرودگاههای کشور
راههای بهره برداری بهینه از تسهیلات موجود هوایی و افقهای سرمایه گذاری آتی همراه با اولویتــهای اصلی آن از اهداف اصلی این است.
در یک ارتباط متقابل ضروری است که کشور ما به همان نسبتی که به دلیل استفاده از خدمات مختلف ارائه شده در مسیرهای هوایی سایر کشورها متحمل هزینه می گردد، با فراهم ساختن تجهیزات و امکانات مناسب و ارائه خدمات پروازی در مسیر تردد ترافیک خارجی، درآمدهای متعادلی را کسب نماید، که این امر مستلزم بررسی امکانات و اقدامات کشورهای رقیب در این زمینه و شناسایی نرخ واقعی بار و مسافر عبوری از منطقه می باشد. که در نهایت به تعیین مدل مناسب و معقولی برای تقاضای ترانزیت هوایی کشور چه در بخش عبوری از فراز کشور و چه در بخش همراه با توقف در فرودگاههای کشور می پردازد.
درواقع این پژوهش در چارچوب پاسخگویی به سؤالات زیر گام برمی دارد.
1- عوامل مؤثر در استفاده از مسیرهای هوایی فراز یک کشور (بدون توقف) توسط خطوط هواپیمایی سایر کشورها به منظور تقرب و رسیدن به مقصد نهایی کدامها هستند ؟
2- عوامل مؤثر در انتخاب فرودگاههای یک کشور به عنوان گره میانی توسط هواپیماهای یک شرکت هواپیمایی به منظور دریافت خدمات فرودگاهی نظیر سوخت گیری، غذارسانی ، نظافت و پیاده و سوارکردن تعدادی مسافر و بار و … و نهایتاً ادامه سفر هواپیما به سمت مقصد نهایی توسط هواپیماهای آن خط هوایی کدامها هستند؟
3- عوامل مؤثر بر جذب مسافرین انتقالی توسط فرودگاههای کشور ثالث به منظور ادامه سفر مسافرین به سوی مقاصد نهایی از طریق آن فرودگاهها کدامها هستند؟
پس از پاسخگویی به سؤالات فوق، این مطالعه قادر خواهد بود تا به سمت هدف خود و یا به عبارتی پاسخگویی به سؤالات زیر نزدیک شود.
1- چگونه از تسهیلات موجود برای بهبود وضعیت ترانزیت هوایی بهره برداری بهینه صورت پذیرد؟
2- سرمایه گذاری آتی در چه جهتی، با چه اولویتی و به چه میزان انجام پذیرد؟
3- اثرات حاشیه ای ناشی از ایجاد تسهیلات جدید مرتبط و اعمال گزینه‌های مختلف در جذب پروازهای ترانزیت به ایران چگونه می باشد؟

1-2- پیشینه تحقیق- کاوش در متون
در طول سالیان گذشته سرمایه گذاری سنگینی در بخش حمل و نقل انجام شده و از پیچیده ترین تکنیکها و تجهیزات و تخصصها بهره برداری شده تا کالاهای تولیدی جوامع مختلف از مراکز تولید تا بازار مصرف با حداقل خسارات و ضایعات و در حداقل زمان انتقال یابند و انسانها نیز بتوانند با بهترین شرایط از مبادیی که در آنها به سر می برند، خود را به مقاصد سفرهایشان برسانند. در راستای گسترش حمل و نقل، حمل ونقل هوایی نیز که از سالها قبل به شکل رؤیای پرواز در آسمانها در اذهان بسیاری از انسانها جای گرفته بود در واپسین قرن هزاره دوم میلادی تحقق یافت و بشر بالهای آهنین خود را بر پهنه آسمان کره زمین گشود.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید