2-1-3-امکان اجرای حد درزمان غیبت…………………………………………………………………………………..60
2-2-شرایط عمومی اجرای حدزنا…………………………………………………………………………………………..61
2-2-1-علنی بودن………………………………………………………………………………………………………………..61
2-2-2-حضورجمعی ازمؤمنین……………………………………………………………………………………………….68
2-3-شرایط اختصاصی حدجلد………………………………………………………………………………………………70
2-2-1-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم…………………………………………………………………………………….70
2-3-2-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا……………………………………………………………………….71
2-2-2-1-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن……………………………………………………………………..71
2-2-2-2-عدم اجرادرحالت بیماری……………………………………………………………………………………….72
2-2-2-3-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات………………………………………………………………………..74
2-4-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………..77
2-4-1-شرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………………………77
2-4-2-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………….79
فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا
3-1-کیفیت استیفاء حدقتل……………………………………………………………………………………………………82
3-2-کیفیت استیفاءسایرمجازات های حدی زنا……………………………………………………………………….90
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………93
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….94
منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………………..95
الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………95
ب)منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………….96
ج)پایگاههای اینترنتی…………………………………………………………………………………………………….97
د)فرهنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………98
ه)قوانین ولوایح…………………………………………………………………………………………………………….98
خ)مقالات……………………………………………………………………………………………………………………98
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………99
چکیده
یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است بایدحدرابراوجاری کرد.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت علی (ع)?مده است که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی کرد،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی کردازموارددیگری که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرداین است که حدودالهی بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیستکه بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده است کهمی فرمود:{لیس فی الحدودنظرساعه} یعنی دراجرای حدتأخیرروانیستوآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.
زنا یکی ازاموری است که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی بدان مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیشمی گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.
یکی ازعواملی که ازوقوع چنین جرمی جلوگیری میکند وجودابزارقدرتمندی به نام قانوناست که درجوامع مختلف خودنمایی میکند ،به همین دلیل هرجامعه ای برای پیشبرد اهداف خوددرمسیرسالم ازوجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان وعلما صرف نظراز افکار وعقایدخاص خود دراین نکته یعنی درمورد لزوم وضرورت قوانین ومقررات با هم اتفاق نظردارندبنابراین باید باتکیه براصل الزامی بودن قانون ومقررات ازانجام این عمل ناپسنددوری کنیم.
مادراین پایان نامه برآن شده ایم که دررابطه با حدزنا،انواع واقسام آن وراههای ثبوت وسقوط آن توضیحاتی بیان کنیم.
واژگان کلیدی:حد،زنا،استیفاء،اجرای حکم
مقدمه
الف)بیان موضوع:
هرجامعه برای حفظ نظم وصیانت ازجان ومال وناموس مردم ودر جهت اجرای عدالتمقررات خاصی وضع می کند که ازمیان آن قوانین،آیین دادرسی کیفری ازاهمیت وحساسیت ویژه ای برخوردارمی باشد چرا که قواعدآیین دادرسی کیفری مترقی ودقیق می باشد به طورقطع، آزادیهای مشروع افرادوحقوق آنان تحت این قواعد بهتر وبیشترتأمین خواهدشد. درنظام حقوقی کشورما قانون آیین دادرسی کیفری راه فراز ونشیبی راپشت سرگذاشته است وبه نظر می رسد اوج پیشرفت آیین دادرسی کیفری در ایران،قانون سال 1290 واصلاحات بعدی آن می باشد. که به دنبال تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال1373 واستقرارمحاکم عمومی، نهایتاً درسال1378 کنارگذاشته شد وقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378 جایگزین آن شد.
درهردوقانون ،اجرای احکام کیفری ازمسائل مهم ومورد توجه قانون گذاربوده است وبه نظرمی رسد ازجمله مواردی که قانونگذار توجه کافی درخصوص آن عنایت نداشته است – معمولاً درموارد زیادی جعل حکم صورت نگرفته ویا به صورت مبهم ومجمل تعیین تکلیف نموده است-همین موضوع اجرای احکام کیفری می باشد که جادارد قانونگذار دراین خصوص دقت وتوجه بیشتری به عمل آورد.
اساتید حقوق جزا دررشته آیین دادرسی کیفری ،فرایندهای رسیدگی به پرونده کیفری را 4یا5مرحله تقسیم نموده وآخرین مرحله ی آن رااجرای حکم میدانند.به طورخلاصه ،به محض وقوع جرم،دستگاه عدالت کیفری اعم ازپلیس ودادسرا ودادگاه های جزایی واردعمل گردیده وپس ازکشف جرم وتعقیب متهمان به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی راانجام وبافرض احرازمجرمیت، پرونده باصدورکیفرخواستبه دادگاه جزایی ارسال ودادگاه پس ازانجام رسیدگی های لازم،بافرض احرازگناه کاری،متهم رابه تحمل مجازات،محکوم وبافرض تأییدحکم ولازم الاجراشدن آن،بالاخره نوبت آخرین مرحله ی دادرسی که اجرای حکم است فرامیرسد.اجرای حکم درقالب اعمال مجازات ویااقدامات تأمینی وتربیتی درواقع نتیجه وثمره همه ی فرایندهاواقدامات صورت گرفته درمراحل قبلی است. به یک معنا تمام نهادهای کیفری واصول وقوائد حاکم برروندرسیدگی به یک پرونده کیفری وتلاش ها وزحمات بی وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله است. مرحله ای که بااجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه ویاپیشگیرانهدرقبال پدیده بزه،آشکارمیشودوبنا به اصطلاح عدالت اجرامیشود.
درنهایت بااین واقعه ی تلخ روبروهستیم که درواحدهای اجرای احکام کیفری معمولاازقضات جوان وبدون هیچ گونه سابقه وتجربه کاری استفاده میشودومهمترین وحساس ترین مرحله ازمراحل دادرسی کیفری به دست کسانی سپرده میشود که ازدانش وتجربه کافی برخوردارنیستند وچه بساخوداینهامشکلات جدیدی راتولید وفرایند احقاق حق واجرای عدالت رابه تأخیرانداخته یاتعطیل میکنند.
در کشورما ودر قوانین موجود وحتی درشرع انور اجرای احکام جزایی تابع تشریفات خاصی است مثلاً نحوه ی اجرای شلاق حدی باشلاق تعزیری تفاوت دارد.دراین میان اجرای احکام حدود ازاهمیت به سزائی برخوردار است. به طورکلی آنچه دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسی، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده است.
ب)سؤلات تحقیق:
1-آیا دراجرای حدزنا بین زن و مرد تفاوت قائل می شود؟
2-آیااجرای احکام حدزنافوری می باشد؟
ج)فرضیه تحقیق:
1-دراجرای مجازات های حدی به ویژه حدزنامی توان درکیفیت وکمیت برای زن و مرد تبعیض قائل شد.
2-باتوجه به آیات وارده می توان گفت اجرای حدود مخصوصا حد زنا،فوری و تأخیردرآن جایزنیست.
د)اهداف وکاربردها:
هدف از این تحقیق بررسی چگونگی اجرای مجازات حدزنا برمحکوم وکیفیات آن می باشد که این أمرخودباعث میشود بااجرای مجازات علیه مجرم،واکنش اجتماعی به صورت یک ابزارسرکوبگرانه یا پیشگیرانه درقبال پدیده بزه، آشکارشود وبه نوعی عدالت درجامعه فراگیرشود .
ه)روش تحقیق:
روش مطالعه کتابخانه ای وتحلیل اطلاعات برنگارش این پایان نامه به کار رفته است.
و)معرفی پلان:
به طورکلی آنچه دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسی، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده است.فصل نخست به تحلیل وتبیین فقهی اجرای احکام حد زناشامل اقسام حد زنا،راههای اثبات وامکان سقوط آن وفصل دوم به کیفیت اجرای حدرجم وجلدودرنهایت فصل سوم به کیفیت استیفاءحدقتل ودیگر مجازات های آن اشاره می کند. دراین رساله سعی برآن شده که حتی الامکان ازآیات ،روایات ،فتاوای فقها ونظرات ایشان استفاده شود.
فلسفه حرمت زنا:
زنا و عمل منافى عفت یکی از گناهان کبیره است که درآیات قرآن بدان اشاره مى‏کند علت این حرمت عبارت است :
?- پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده، و از میان رفتن رابطه فرزندان و پدران، رابطه‏اى که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلکه موجب حمایت کامل از فرزندان مى‏گردد، و پایه‏هاى محبتى را که در تمام طول عمر سبب ادامه این حمایت است میگذارد .
خلاصه، در جامعه‏اى که فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند روابط اجتماعى که بر پایه روابط خانوادگى بنیان شده سخت دچار تزلزل مى‏گردد .
براى پى بردن به اهمیت این موضوع کافى است یک لحظه چنین فکر شود که چنانچه زنا در کل جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج برچیده شود، فرزندان بى هویتى که در چنین شرایطى متولد شوند تحت پوشش حمایت کسى نیستند، نه در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن.از این گذشته از عنصر محبت که نقش تعیین کننده‏اى در مبارزه با جنایت ها و خشونت ها دارد محروم مى‏شوند، و جامعه انسانى به یک جامعه کاملا حیوانى توأم با خشونت در همه ابعاد، تبدیل مى‏گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

?- این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش هاى فردى و اجتماعى در میان هوس بازان است، داستان هایى را که بعضى از چگونگى وضع داخل محله‏هاى بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته‏اند به خوبى بیانگر این واقعیت است که در کنار انحرافات جنسى بدترین جنایات رخ مى‏دهد.
?- تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل باعث اشاع? انواع بیماری ها است و با تمام تشکیلاتى که براى مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم کرده‏اند باز آمار نشان مى‏دهد که تا چه اندازه افراد از این راه سلامت خود را از دست داده و مى‏دهند.
?- این عمل غالبا سبب سقط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل مى‏گردد، چرا که چنین زنانى هرگز حاضر به نگهدارى این گونه فرزندان نیستند، و اصولا وجود فرزند مانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان مى‏باشد، لذا همیشه سعى مى‏کنند آنها را از میان ببرندو این فرضیه کاملا موهوم که مى‏توان این گونه فرزندان را در مؤسساتى زیر نظر دولت ها جمع‏آورى کرد شکستش در عمل روشن شده، و ثابت گردیده که پرورش فرزندان بى پدر و مادر به این صورت چقدر مشکلات دارد، و تازه محصول بسیار نامرغوبى است، فرزندانى سنگدل،جنایتکار ،بى شخصیت و فاقد همه چیز!
?- نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غریزه جنسى نیست، بلکه اشتراک در تشکیل زندگى و انس روحى و آرامش فکرى، و تربیت فرزندان و همکارى در همه شئون حیات از آثار ازدواج است که بدون اختصاص زن و مرد به یک دیگر و تحریم زنان هیچ یک از اینها امکان پذیر نیست.
زنا ازگناهان بزرگ است،خدای متعال میفرماید اززنا دوری کنید که زناگناه است”ودرآنان که باالله خدای دیگررانمیخوانندوکسی راکه خداوندخونش راحرام دانسته است، جزبه حق ، نمیکشند وزنا نمیکنندوهرکس این کارراانجام دهدگناهی کرده است که درروزقیامت عذابشان زیاد میشود وهمیشه درآن به خواری می افتند”آنچه مسلم است حرمت عمل زنااعم ازمحصنه،غیرمحصنه،به عنف یابدون عنف،بامحارم یا باغیرمحارم است.درکتب فقهی به تعریف زنا،شرایط اثبات آن،ادلّه اثباتی،مجازات های مختلف آن اعم از رجم،شلاق وقتل اشاره شده که به تبع منابع فقهی قانون مجازات اسلامی که قسمتی رابه بحث حدزنا اختصاص داده ودرمواد63تا 107ضمن تعریف حدزناوبیان شرایط احسان،اقسام دیگرزناومجازات های مختلف ومتناسب آن رابیان داشته است.
رکن قانونی جرم زنا را مواد 63 الی 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تشکیل می دهد. رکن مادی جرم زنا به صورت انجام فعل مثبت تحقق می یابد. در جرم زنا باید دخول توسط آلت رجولیت مرد در فرج زن باشد و مواردی را که توسط دیگر اعضای بدن مرد، مثل دخول انگشت در فرج زن صورت می گیرد، را دربر نمی گیرد. همچنین در صورتی که مرد آلت رجولیت خود را در محلی غیر ازفرج زن مثل دهان وی وارد نماید، را شامل نمی شود.
در کیفیت و چگونگی اجرای حد زنا برزن یامرد زناکار هیچ تبعیضی علیه زنان روا داشته نشده است . بلکه تمام تفاوتها به فیزیک زن و مرد در دونوعساختار وجودی برمی گردد که نادیده انگاشتن این تفاوت روحی و جسمی زن و مردچشم پوشیبر واقعیتهای موجود نظام هستی است . حد زنا بر مرد زناکار غیرمحض در حالی جاری میشود که ایستاده باشد و اگر او را برهنه یافته اند جز عورت ، بقیه بدن او برهنه باشدو اگر بالباس یافته اند بنابر احتیاط به هر صورت که او رایافته اند حد به همان شکلبر او جاری می شود وضربات شلاق نباید بر سر و صورت وعورت او واردشود ولی حد زنا برزن زناکار غیرمحض در این حالت جاری می شود که زن نشسته باشد و بدن اوبا لباس ومانند آن پوشیده باشد و از شلاق زدن برسر و صورت زن نیز باید خودداری شود. همچنین اجرای حد درباره زن باردار و شیرده باید تاموعد انقضا به تاخیر افتد (ماده?? ق .م)
این گونه تفاوتهای موجود در اجرای حد زنا که در بعضی مواردوضعیت بهتری برای زنان مرتکب زنا در اجرای حد ایجاد می کند نه تنها تبعیضی علیهآنان نیست بلکه به لحاظ فیزیک زنان و مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ساختار وجودیزن در جامعه اسلامی رعایت آنها ضروری است و چه بسا برابری زن و مرد موجب تشییع فحشاشود.
پس ازاینکه رأی قطعی ولازم الاجراءگردید وقاضی صادرکننده رأی دستوراجراء راصادروپرونده جهت اجرای حکم به واحداجرای حکم ارسال شد، اولین وظیفه قاضی اجرای احکام پس ازمطالعه وبررسی پرونده ودرصورتی که حکم صادره فاقدایراد واشکال قانونی باشد،حکم اجرامی شود وتصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می شود.برخی ازموانع باعث زوال وسقوط مجازات می شوند،مانند عفودرمورد اعدام واعلام گذشت اولیاء دم درقصاص وبرخی از آنها باعث تأخیرمجازات می شوندمانند بیماری وحامله بودن محکوم زن یاعواملی که سبب سقوط مجازات یااجرای حد به طورمطلق می شوند مانندتوبه یاانکارپس ازاقرارو…
نتیجه اینکه :
با توجه به ادله اثبات زنا (اقرار، بینه ) و اقسام وکیفیت اجرایحد زنا که بعدتوضیح خواهیم داد،به این واقعیت می رسیم که هیچ گونه تبعیضی علیه زنان به خاطر جنسیت آنان درمورد ادله اثبات زنا و اقسام حد زنا وجودندارد. بلکه تفاوتهای موجود در مسائل مربوطبزه زنا مانند تعریف احصان و امثال آن تنها به خاطرفیزیک جسمانی و جنبه نفسانی وجودهر یک اززن و مرد است که عدم توجه به این دو مهم قائل شدن به تشابه غیرمنطقی بین دووجود زن و مرداست .
ذکر این نکته ضروری است که زنا نه تنها باعث مجازات های دنیوی میشود بلکه درآخرت نیز پیامدهای ناگواری دامنگیرانسان هابه علت حق الناس بودن خواهدشد.
فصل اول:
اقسام حدزنا،راههای اثبات آن وامکان سقوط حد پس ازصدورحکم
1-1-واژه شناسی واقسام حدزنا
1-1-1-واژه شناسی
1-1-1-1-حد:
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در هم? مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفرکه تعزیر را نیز در بر می‌گیردبه کار رفته است.
درماده 13 قانون مجازات اسلامی تصریح شده که حد،به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان آن درشرع تعیین شده است.
‌ماده 8 – حدود، مجازاتهایی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است.1
1-1-1-2-جرم :
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود2.
‌قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361جرم راچنین بیان میدارد:
‌ماده 1 – قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
‌ماده 2 – هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان‌جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
‌ماده 3 – قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (‌اعم از زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال‌می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 2 – هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آن چه که به موجب قانون
جرم شناخته شده .3
1-1-1-3-زنا:
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن داخل گردد و دخول هم به مقدارختنه گاه صورت بگیرد. واگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی‌شود.
باعنایت به ماده 63قانون مجازات اسلامی می توان گفت زناعبارت است از جماع مرد بازنی که براو ذاتا حرام است گرچه دردبرباشد،درغیرمواردوطی به شبهه،ماده 222قانون مجازاتاسلامی جدید دراین موردمتفق القول بوده وزنا راچنین تعریف میکند که عبارت است ازجماع مردوزنی که علقه زوجیت بین آنهانبوده وازمواردوطی به شبهه نیزنباشد4.باتوجه به این ماده میتوان نتیجه گرفت که اگر افرادی ازروی شبهه با یکدیگر نزدیکی کنند، حکم زنا برآنان بار نمیشودمثل دوفردی که ازروی جهل با هم ازدواج کنند درصورتی که خواهر وبرادررضاعی هستند. باعنایت به ماده 64 قانون مجازات که بیان کرده : زنادرصورتی موجب حدمیشود که زانی یازانیه بالغ وعاقل ومختار بوده وبه حکم وموضوع آگاهی داشته باشد بنابراین میتوان گفت وجودشبهه گویای رفع مسئولیت کیفری درحقوق اسلامی است.
باتوجه به آیه ی و لا تقربوا الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیلا.
که این آیه از زنا نهی می کند و در حرمت آن مبالغه کرده است، چون نفرموده اینکاررا نکنید، بلکه فرموده نزدیکش هم نشوید، و این نهی را چنین تعلیل کرده که این عمل فاحشه است، و زشتی و فحش آن صفت لاینفک و جدائی ناپذیر آن است، به طوری که در هیچ فرضی از آن جدا نمی شود، و باتعلیل دیگر که فرمود: و ساء سبیلا می فهماند که این روش ،روش زشتی است که به فساد جامعه، آن هم فسادهمه شؤون اجتماع منجر می شود، و به کلی نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانیت را به نابودی تهدید می کند، و در آیه ای دیگر در عذاب مرتکبین آن مبالغه نموده و در ضمن صفات مؤمنین فرمود :هولا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثامایضاعف له العذاب یوم القیمه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. 5
1-زنا در قرآن
ارتکاب عمل زنا از نظر قرآن گناه بزرگى است که خداوند در بار? آن مى‏فرماید: “نزدیک زنا نشوید چرا که عمل بسیار زشتى است و راه و روش بدى است”
در این بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده است :
الف)مى‏گوید به این عمل شرم‏آور نزدیک نشوید، این تعبیر علاوه بر تأکیدى که در عمق آن نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفى به این است که آلودگى به زنا غالباً مقدماتى دارد که انسان را تدریجاً به آن نزدیک مى‏کند، نگاه های حرام و چشم ‏چرانى، برهنگى و بى حجابى، مطالعه کتاب ها و “نشریات فاسد”، دیدن “فیلم هاى آلوده”، ارتباط با “کانون هاى فساد”، خلوت با نامحرم (یعنى بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان خالى و تنها) و بالاخره ترک ازدواج براى جوانان، و سخت گیری هاى بى دلیل طرفین در این زمینه، هر یک مقدمه‏اى براى این کار محسوب مى‏شود و می تواند از عوامل “قرب به زنا”باشد که با یک جمل? کوتاه در آی? فوق هم? آنها نهى شده است، و در روایات اسلامى نیز هر کدام جداگانه مورد نهى قرار گرفته است .
ب) تعبیر”إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً” که مشتمل بر سه تأکید است (انّ و استفاده از فعل ماضى و تعبیر به فاحشه) عظمت این گناه آشکار را آشکارتر مى‏کند .
ج)جمله “ساءَ سَبِیلًا” (راه زنا بد راهى است) بیان گر این واقعیت است که این عمل راهى به مفاسد دیگر در جامعه مى‏گشاید .
قرآن کریم در توصیف عباد الرحمن (بندگان راستین خدا) یکی از اوصاف آنان را عدم ارتکاب زنا دانسته و فرموده است: “… و (آنان) زنا نمى‏کنند و هر کس چنین کند، مجازات سختى خواهد دید! عذاب او در قیامت مضاعف مى‏گردد، و همیشه با خوارى در آن خواهد ماند! مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل مى‏کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است و کسى که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، به سوى خدا بازگشت مى‏کند”
2-زنا در روایات
پیامبر اکرم دوماه پیش از وفاتش، درخطب? حجه الوداع (آخرین سخنرانی عمومی پیامبر) مجازات زنان شوهرداری که مرتکب عمل منافی عفت شوند را چنین مقرر کرد:
اما بعد: أیها الناس إن لنسائکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا فعلیهن ألا یوطئن کم غیرکم و لا یدخلن بیوتکم أحدا تکرهونه إلا بإذنکم و لا یأتین بفاحشه فإن فعلن فقد أذن لکم أن تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن فإن انتهین و أطعنکم فعلیکم کسوتهن و رزقهن بالمعروف‏.ترجمه: ای مردم! شما را بر زنانتان حقی است و ایشان را بر شما حقی است. حق شما برآنها آنست که بر گلیمتان کسی را که اکراه داشته باشید راه ندهند، و برآنها است که مرتکب فحشای قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است که بسترشان را از خودتان دور کنید و بزنیدشان به نحوی که آسیب جسمی نبینند. پس اگر دست برداشتند حق دارند که روزی و رختشان را طبق عرف دریافت دارند.
عن النبی(ص) أنه قال فی وصیته له یاعلی(ع) فِى الزِّنا سِتُّ خِصالٍ: ثَلاثٌ مِنها فِى الدُّنیا وَ ثلاثٌ فِى الآخِرَهِ، فَاَمّا الَّتى فِى الدُّنیا فَیَذهَبُ بِالبَهاءِ وَ یُعَجِّلُ الفَناءَ وَ یَقطَعُ الرِّزقَ وَ اَمّا الَّتى فِى الآخِرَهِ فَسوءُ الحِسابِ وَ سَخَطُ الرَّحمنِ وَ الخُلودُ فِى النّارِ؛زِنا، شش پیامد دارد: سه در دنیا و سه در آخرت. سه پیامد دنیایى اش این است که: آبرو را مى بَرد، مرگ را شتاب مى بخشد و روزى را مى بُرد و سه پیامد آخرتى اش: سختى حسابرسى، خشم خداى رحمان و ماندگارى در آتش است .
اِذا ظَهَرَ الزِّنا وَ الرِّبا فى قَرْیَهٍ فَقَدْ اَحَلّوا بِاَنْفُسِهِمْ عَذابَ اللّه؛ هرگاه زنا و ربا در جایى آشکار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکنده اند.
اَلذُّنوبُ الَّتى تُغَیِّیرُ النِّعَمَ البَغىُ وَ الذُّنوبُ التَّى تورِثُ النَّدَمَ القَتلُ وَ الَّتى تُنزِلُ النِّقَمَ الظُّلمُ وَالَّتى تَهتِکُ السُّتورَ شُربُ الخَمرِ وَ الَّتى تَحبِسُ الرِّزقَ الزِّنا وَ الَّتى تُعَجِّلُ الفَناءَ قَطیعَهُ الرَّحِمِ وَالَّتى تَرُدُّ الدُّعاءَ وَ تُظلِمُ الهَواءَ عُقوقُ الوالِدَینِ؛ گناهی که نعمت ها را تغییر مى دهد، تجاوز به حقوق دیگران است. گناهى که پشیمانى مى آورد، قتل است. گناهى که گرفتارى ایجاد مى کند، ظلم است. گناهى که آبرو مى بَرد، شرابخوارى است. گناهى که جلوى روزى را مى گیرد، زنا است. گناهى که مرگ را شتاب مى بخشد، قطع رابطه با خویشان است. گناهى که مانع استجابت دعا مى شود و زندگى را تیره و تار مى کند، نافرمانى از پدرو مادر است.
در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته‌است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحریم زنا می‌باشد .سوره نساء’آیات ??،??،??،??،??
?وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ ? فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى? یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا?6
زنانی که عمل شایسته کنند چهارشاهد مسلمان ازآنان بخواهید چنانچه شهادت دادند دراین صورت آنان رادرخانه نگه دارید تازمان عمرشان به پایان رسد یاخداراهی رابرآنان آشکارگرداند(یعنی توبه به حد مقررشود)
?وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا ? فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ? إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا?7
و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مى‏شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه‏پذیر مهربان است.
?وَلَا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ? إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا?8
و با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود درآورده‏اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است چرا که آن زشتکارى و [مایه] دشمنى و بد راهى بوده است.
?وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ? کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ ? وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَ?لِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ? وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ ? إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا?9
و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى که مالک آنان شده‏اید [این] فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان نامبرده] براى شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده‏اید مهرشان را به عنوان فریضه‏اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما، خداوند داناى حکیم است.
?وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ? وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ ? بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ ? فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ? فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ? ذَ?لِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ ? وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ ? وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ?10
و آنها که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامنی باایمان را ندارند، می‏برند; با زنان پاکدامنی از بردگان باایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنید – خدا به ایمان شما آگاه، است; و آنهارا با اجازه صاحبان آنان، تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید; به شرط آن، پاکدامنی باشند، نه بطور آشکار مرتکب زنا، شوند، و نه دوست پنهانی، بگیرند. و در صورتی که “محصنه‏” باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. این (اجازه ازدواج با کنیزان) برای کسانی از شماست که بترسند، (از نظر غریزه جنسی) و (با این حال نیز) خودداری از ازدواج با آنان برای شما بهترند; است. و خداوند، آمرزنده و مهربان است.
?الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ? وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ ? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ ? وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ?11
امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده؛ و (همچنین) طعام اهل کتاب، برای شما حلال است؛ و طعام شما برای آنها حلال؛ و (نیز) زنان پاکدامن از مسلمانان، و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند؛ هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاکدامن باشید؛ نه زناکار، و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید. و کسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می‌گرددودر سرای دیگر، از زیانکاران خواهد بود.

سایت منبع

?وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ? إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاءَ سَبِیلًا?12
و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است!
سوره نور آیات ?،?،?
?الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ? وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ? وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ?13
هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند!
?الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَالزَّانِیَهُ لَا یَنْکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ ? وَحُرِّمَ ذَ?لِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ?14
مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود درنمی‌آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده است!
1-1-2-انواع حد زنا و راههای اثبات آن
اجرای احکام حقوقی اسلام و از جمله حدود یکی از ضروری‏ترین مسائل اجتماعی ‏اسلام است و از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد؛ چرا که هیچ اجتماعی بدون آن از امنیت جانی، مالی، عقیدتی، ناموسی و آبرویی برخوردار نخواهد بود. با توجه به اینکه حد در اصطلاح فقه عبارت از مجازات‌هایی است که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است و مقدار و کیفیت مجازات ها برای انسان ها مجهول است لذا خداوند متعال در قرآن کریم در آیات مختلف اجرای حدّ و بعضاً میزان آن را نسبت به تبهکاران مقرر داشته است، برای نمونه :
الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی‏ دینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ.
مساله جنسیت زن و مرد را وقتی با اقسام حدزنامواد ??و?? قانون مجازات اسلامی موردبررسی و مقایسه قرار می دهیم نه تنها تبعیضیعلیه زنان نیست بلکه در بعضی موارد مجازات حد زنا مختص مردان است زنان در آن مواردحکم حدزنای مردان را ندارند.
انواع واقسام حدزنا:
1-حد قتل وموارد آن:
حدکسی است که بازنانی که محارم نسبیاوهستندمانندمادروخواهر،زنامیکندونیزکافرذمی که بازن مسلمان زنا میکندومردی که بااکراه کردن زنی باوی زنا میکند دراین مواردسه گانه احصان شرط نیست.
با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی:
ماده ?? قانون مجازات اسلامی می گوید:”حد زنا در موارد ذیل قتلاست و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست.
الف – زنا با محارم نسبی
ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.
ماده 90 – هرگاه زن یا مردی چند بار زناکند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.
ماده 24 – در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.15
2-رجم:
هرگاه مردمحصنی که بازنی بالغ وعاقل زناکندبایدرجم شودمنظورازاحصان تماس مردبالغ وعاقلی بافرج یعنی باقبل زنی است که بااوازدواج دائم کرده است.
ماده 83قانون مجازات اسلامی میگوید: – حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف – زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند .
ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد .
تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .
3-جلد:
حدمردبالغ محصنی است که بادختربچه {نابالغ} یازن دیوانه ای زناکند ونیزحدزنی که پسربچه {نابالغ} باوی زنانموده باشد.یااگرمرددیوانه ی بالغی بازنی زناکندحدبرزن ثابت میشود.
ماده 84 – بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود .
ماده 85 – طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن رااز احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید .
ماده 86 – زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست .
ماده 87 – مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکومخواهد شد .
ماده 88 – حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .
ماده 89 – تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود
ماده 91 – در ایام بارداری و نفاس زن ،حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد .
ماده 92 – هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرربرای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حدتارفع بیم ضرربه تاخیر می افتد .
تبصره – حیض مانع اجرای حد نیست .
ضغث{ترکه ها}:
منظور ازضغث دسته ای ترکه ومانندآن است که به تعدادلازم برای حدزدن بکارمیرود ویکباره بربدن نواخته میشودولازم نیست که تمام ترکه ها به بدن زانی اصابت کنداین مجازات حدمریضی است که تاب وتوان تازیانه های پی درپی رانداردوانجام حدفوری میباشد.16
ماده 94 – هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محکومنرسند .
ماده 95 – هرگاه محکومبه حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود .
ماده 96 – حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود .
ماده 97 – حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
مساله جنسیت زن و مرد را وقتی با اقسام حد زنامواد ?? و?? قانونمجازات اسلامی موردبررسی و مقایسه قرار می دهیم نه تنها تبعیضی علیه زنان نیست بلکهدر بعضی موارد مجازات حد زنامختص مردان است زنان در آن موارد حکم حدزنای مردان راندارند. به طور کلی اقسام حد زناعبارتست از اعدام و تازیانه و تراشیدن موی سروتبعید که دو مجازات اخیر خاص مردان است .ماده ?? قانون مجازات اسلامی می گوید: {مردمتاهلی که قبل از مباشرت مرتکب زنا شود به حدجلد (تازیانه ) و تراشیدن سر وتبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد}. این حد زنا در موردزنان نیست و در نتیجهتبعیضی علیه آنها نیست درنتیجه دو دسته دیگر مجازات زنا یعنی اعدام وتازیانه را بهلحاظ مقایسه بین جنسیت زن و مرد وادله اثبات آن پی می گیریم.
زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد.
* زنای با محارم
* زنای باکافر

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید