تقدیم به
همسرم ؛ پشتوانه زندگی ام
و

فرزندم علیرضا

و

خواهران عزیزم وبرادران نازنینم که همواره درطول تحصیل متحمل زحماتم
بودهاند و وجودشان مایه دلگرمی من می باشد.

از زحمات دکتر محمد ولی پور کمال تشکر وقدردانی را دارم.

چکیده:
برون سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ????انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوهی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافتههای آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته میشود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار میگیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمیشوند.جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند متغیر مستقل برونسپاری فرآیند مالیاتبرخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت برون‌سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی درعملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.
کلمات کلیدی: برون‌سپاری، سازمان امورمالیاتی، عملکرد سازمانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
عنوان پایان نامه.الف
بسم الله الرحمن الرحیمب
صورتجلسه دفاعج
سپاسگزاریو
تقدیمز
چکیدهط
فهرست مطالبی
فصل اول (کلیات) ?
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..?
1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?
1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..?
1-4روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….?
فصل دوم (پیشینه تحقیق) ?
2-1 مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1?
2-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1?
2-3 پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………??
2-4پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………?8
2-5بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن ………………………………………………………….??
2-5-1 برون‌سپاری……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………??
2-5-2 سازمان امورمالیاتی……………………………………………………………………………… …………………………………………………………. ??
2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری………………………………… ……………………………………………………………….??
2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد…………………………………………….. …………………………………………………………………………??
2-6 -2 مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران…………………………………………….. ………………………………………………………………………??
2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور…………………………………………….. ………………………………………………………………………??
2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………….. …………………………………………………….??
2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی…………………………………………….. …………………….??
2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه……………………………………………………………….??
2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت………………………………………………………………………………………………………………………………………??
2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………………??
2-7 عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….??
2-7- 1بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد……………………..??
2-7- 2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد…………………………..??
2-7- 3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد………………………………….??
2-7- 4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد…………………………………….. ??
2-7- 5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد……………………??
2-8 مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ??
2-9جمع بندی ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………….??
فصل سوم (روش شناسی) ??
3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..??
3-2 نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. ??
3-3معرفی جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………… ??
? -3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………??
3-3-2- نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………………………………………………………..??
3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….. ??
3-5روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….??
3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………??
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق) ??
4-1 مقدمه ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-2آمار توصیفی ……… ………………………………………………………………………………………………………………………..??
4-3آزمون نرمال بودن داده ها ……… ………………………………………………………………………………………………………………..??
4-4فرضیه ها……………………. ……… …………………………………………………………………………………………………………………??
4-4-1فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-4-2فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………………??
4-4-3فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………??
4-4-4فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-4-5فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-4-6فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ??
4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………… ??
4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری…………………………………………………………………………………………. ??
4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… ??
4-8مدل ساختاری تحقیق …… ………………………………………………………………………………………………………………………..??
فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی ) ??
5-1مقدمه…. …… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ??
5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها…… ……………………………………………………………………………………………….??
5-3پیشنهادات کاربردی…… ………………………………………………………………………………………………………………. ???
5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی…… …………………………………………………………………………………………. …???
5-5موانع و محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………..???
پیوست
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ???
منایع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ???
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………???
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..???

فهرست جداول

فهرست جداول صفحه
جدول ?-? پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………??
جدول ?-? پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..??
جدول ?-? تقسیم بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………??
جدول ?-? توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ………………………………………………………………………………??
جدول ?-? توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها……………………………………………………………………………??
جدول ?-? توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………..??
جدول ?-? توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سن آنها……………………………………………………………………………..??
جدول ?-? توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سابقه کاری آنها……………………………………………………………………??
جدول ?-? توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب نوع گواهینامه آنها …………………………………………………………… ??
جدول ?-? نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال …………………………………..??
جدول ?-? ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان ……………….. ??
جدول ?-? ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ………………………………….. ??
جدول ?-?? ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان………………………… ??
جدول ?-?? ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان …………………………… ??
جدول ?-?? ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………………. ??
جدول ?-?? ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………. ??
جدول ?-??نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری………………………………………………………………….. ??
جدول ?-?? کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری ……………………………………………………………….. ??
جدول ?-?? ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………………………………………… ??
جدول ?-?? شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ……………………………………………………….. ??
جدول ?-?? نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد………………………………………………………………… ??
جدول ?-?? کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ……………………………………………. ??
جدول ?-?? ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………………………………………. ??
جدول ?-?? شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی …………………………………………. ??
جدول ?-?? بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری ……………………………………………………. ??
جدول ?-?? شاخصهای برازش مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………….. ??

فهرست شکل ها ونمودارها

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها صفحه
شکل ?-? مدل نگاشت مالیات -فرآیند…………………………………………………………………………………………………………??
شکل ?-? مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی …………………………………………………………………………………………………??
شکل ?-? الگوریتم انتخاب فرآیندها ……………………………………………………………………………………………………..??
شکل ?-? فرآیند عملکردی سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. ??
شکل ?-? مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان …………………………………………………………………………………… ??
شکل ?-? مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ??
نمودار ?-? توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب نوع پاسخگویان ………………………………………………………………….. ??
نمودار ?-? درصد فراوانی کارمندان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………. ??
نمودار ?-? درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………. ??
نمودار ?-? درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب سن آنها…………………………………………………………………………….. ??
نمودار ?-? درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه کاری آنها…………………………………………………………………..??
نمودار ?-? معادله خط رابطهی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………… ??
نمودار ?-? معادله خط رابطهی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان…………………………………. ??
نمودار ?-? نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری………………………………………………… ??
نمودار ?-? نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون عملکرد سازمان امورمالیاتی…………………………………… ??
شکل ?-? مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ………………….. ??
شکل ?-? مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد ……………………………… ??
شکل ?-? مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………………………….??
فصل اول
کلیات
?-?مقدمه
امروزه، مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواریهای کسب وکار،محدودیت منابع ،پیچیدگی های تکنولوژیک وتخصصی ترشدن کارها،شتاب تحولات محیطی،عدم اطمینان به آینده،افزایش هزینه ها،بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمانها (بویژه در بخش عمومی ) ونیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده وبرای دست یابی به مزیتهای رقابتی در دنیای کنونی کسب وکار ،به استراتژیهای جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج ازسازمان (برون‌سپاری) است.( چشم براه، مرتضوی،1389: ?)
توجه جدی به مفهوم بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمانها امـری روشن و بدیهیاست و برای افزایشنرخبهره‌وری،بازبینیدرروشهـایادارهسـازمانودرصورتلزومتجدیدنظر در آنها اجتنـابناپـذیرمـیباشـد .از نظـرعلمـی، روشهـای متعددی وجود دارد که مدیران میتوانند در انتخاب راه حلهای استفاده مناسب و عق?یی از منابع، از آنهاکمکبگیرند . سازمانها در سراسرجهان به دنبال تکنیک ها روشهایی بـرای حفظ و توسعه مزایای رقابتیخود هستند. استفاده از روشهای نوینمدیریتخدمات،ازجملهبرونسپاریکـهدرآنتمـامیابخشیازفعالیتهایسازمانبهافراد یا سازمانهای بیرونـی واگـذارمـیشـود، یکـیازروشهای بهرهوریاستکه در دو دههاخیر مورد توجه قرار گرفته است. (پورمعلم ،????: ? )
امروزه تغییرات فراوانی در اداره سازمانها صورت گرفته است وساختار سازمانهاموجب تغییرات درشیوه های مدیریتی گردیده است.در این زمان سازمانها برای رسیدن به اثربخشی وکارایی بالا مجبور هستند خود رابا شرایط موجود ومحیط وفق دهند .سازمانهای جدید فعالیتهای اصلی خودراباتوجه به نیروهای کلیدی خود انجام می‌دهند وضمن تجزیه وتحلیل ،فعالیتهایی که به نظر می رسد می تواند درخارج از سازمان انجام شود را به نیروهای متخصص خارج از سازمان می سپارد ،به این امید که پیمانکاران ونیروهای خارج از سازمان باتوجه به تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانندآن رابهتر وباهزینه ای کمتر انجام دهند.
?-?بیان مسئله
برون‌سپاری عبارتست از واگذاری برخی فعالیتهای داخلی یک سازمان به تأمینکننده آن دربیرون ازسازمان و واگذاری حق تصمیمگیری به تأمینکننده بیرونی براساس قرارداد.درواقع در برون‌سپاری علاوه برواگذاری فعالیتها وعوامل تولید(کارکنان تسهیلات،تجهیزات،فناوری وسایر تجهیزات)،اختیار تصمیم گیری(مسئولیت وحق تصمیم گیری در موردفعالیتها)نیز دراغلب موارد واگذار می‌گردد.پیتر دراکر در ارتباط با ‌برون‌سپاری و آثار آن میگوید:چنینامری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های جهانی فرد است. این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که سازمانهای بزرگ به تشکیلات بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل سازمانها به تشکیلاتی تبدیل میشوند که به درآمدهای عالیو بهرهوری مالی دست پیدا می کنند ، زیرا تنها بر فعالیتهایی تمرکز می کنند که برای آنها مأموریت یافته اند . کارهایی را انجام میدهند که دقیقاً به اهداف سازمانهای آنها مربوط است. کارهایی را به خوبی میشناسند و به جزئیات آن آشنایند.مابقیفعالیتهایخدماتیاینگونهسازمانهابهنهادهایبیرونیواگذارمیگردد.(رهاننده پورلنگرود،1392 : ?)
به شرکتی که یک فعالیت خدماتی به آن سپرده شده است ،تأمین کننده خدمت اطلاق می شود‌. (الوانی و اشرف زاده،1387: 17)
در سالهای اخیر برونسپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهرهوری در قالب کوچک سازی مورد توجه مدیران و مسئولین سازمانها قرار گرفتند و صورتهای مختلف به اجرا درآمده است.
همچنین به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا کرده است. در بررسی کارهای انجام شده مرتبط با برون سپاری مشخص می شود که این موضوع عمدتاً در بخش تولیدی وصنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی، پوشاک ، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی،و … مورد استفاده قرار گرفته و رو به گسترش است . اما در بخش خدمات وسازمانهای دولتی که عامل رقابت پذیری در آنها مد نظر نیست، کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است.
با توجه به رشد بخش خدمات و اهمیت موضوعاتی مانند کارائی، کیفیت، هزینه و ارزش افزوده،تکریم ارباب رجوع که در سازمانهای دولتی مطرح شده است برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی و بخش خدماتنیزموردتوجهواقعشدهاستودراولویتهایکاریسازمانها قرار گرفته است.( عالم تبریزوشایسته،1390: ?)
بر اساس موضوعی که در ادامه روند بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه 92 بند 50 به تصویب رسید سازمان امور مالیاتی مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود را به استثنای تشخیص مواخذ مالیاتی، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستور العملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
برونسپاری مالیاتی انتقال بخشی از فرایندهای مالیاتی به بخش غیردولتی است که از محورهای طرح جامع مالیاتی است . در حال حاضر مالیات خودرو در ایران برونسپاری شده است . دراین تحقیقبرونسپاری مالیات خودرو که به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شده است و تأثیر آن را بر عملکرد سازمان و همچنین عواملی که بر یک برونسپاری موفق تأثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است.

?-?ضرورت انجام تحقیق
شاخصهایی وجود دارند که می‌توان برون‌سپاری موفق را براساس آنها سنجید که عبارتند از برنامهریزی مقدماتی،تعیینسطحموردنیازکیفیتخدمات،تعیینانتظاراتمشتریاز خدمات ،استانداردسازی فرآیند،هماهنگی کیفیت زیرساختهای دانشگاه،جلب حمایت مدیریت عالی از انعقادقرارداد.اجرای هرچه موفق تر برون‌سپاری موجب بهبود فعالیتهای سازمان می‌شود. انتخاب فرآیندهای مناسب برای برون‌سپاری بویژه در سازمانهایی که دارای حساسیتهای فراوان اجتماعی وافتصادی است ، یکی از مسائل مهم برون‌سپاری به شمار میرود. ازجمله دلایل واگذاری کارها به نیروهای خارج ازسازمانمیتواند نیاز بهتخصصومهارتجدید،دستیابی به مدیریت بهتر،تمرکز راهبرد،بهبودانعطافپذیری ،بهبودعملکردوکاهش هزینه باشد.مدیرانتجاری و صنعتی در حالی که میتوانند از استراتژی برونسپاری استفاده کنند اما در عمل با مسایل و موضوعهای مفهومی متنوعی روبرو هستند. هم مدیران و هم مشاوران سعی در شناسایی این مسائل دارند تا بتوانند به گونه ای موثرتر از برونسپاریاستفاده کنند.درحالیکه تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظهایدرزمینهاستفادهاز برونسپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود است، متاسفانه مطالعات عملی محدودی در زمینه برونسپاری خدمات موجود است.(کوک وهمکاران1،1995: ?)
در این پژوهش به بررسی برون‌سپاری دریک سازماندولتی پرداخته شده است .برون سپاری به عنوان یک روش مناسب با شرط دارا بودن ویژگیهای لازم میتواند ابزار مفیدی برای صرفه جویی در هزینه وافزایش درآمد وارتقای کیفیت و آزاد سازی منابع وبالارفتن رضایت مشتریان باشد .همانگونه که این ابزار در بسیاری از شرکتها کارآمدی خودرا نشاندادهاست ،در برخیموارد نیز با ناکامیهایی در رسیدن به اهداف خود مواجه بوده است .برون سپاری با توجه به نوع شرکت یا سازمان یا شرایط محیطی ورقابتیالزامات فناوری، درزمانهای مختلفی انجام می پذیرد .برون سپاری به هردلیلی که باشد، بایستی نهایتا قدرترقابتییا بهرهوری را افزایش دهد. امروزه مدیران دریافته‎اند که باید از تصدی‌گری‌های بی‌حاصل که فعالیت‌های واقعی آنها نیستند، دست کشیده، از نقش کنترلی خودکاسته و به نقش‌های مذاکره‌گر، پشتیبان، تحلیلگر، راه حل دهنده و کمک دهنده بیفزایند. در این شرایط است که برونسپاری فعالیت‎های سازمان به عنوان ضرورتی اجرایی و یک راهبرد اجتناب ناپذیر برای سازمان‎ها مطرح می‎شود.
مدیران خواهان شرکت‌ها و سازمان‎هایی می‎باشند که لاغر، چابک، انعطاف‌پذیر، پاسخگو، رقابت‎گر، مبتکر، کارآمد، مشتری دوست، و سود‌آور باشند. ‌سازمان‌های کوچک انعطاف‌پذیرتر و اقدامات جایگزین روش‌های سرمایه‌گذاری شده و مدیریت آنها ارگانیک و پویا است و نوآوری، خلاقیت،‌ و ابتکار عمل درآنها تشویق می‌شود. در مدیریت نوین و اقتصاد پویا به‌دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند .از جمله این اقدامات، کارا کردن شرکت‌ها، سازمان‎هاوموسسات و حرکت به سوی واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری می‌باشد. مطالعات نشان داده که امروزه سازمان‌ها برون‌سپاری را به عنوان یک ضرورت اجرایی در نظر می‌گیرند و بسیاری از خدمات را جهت واگذاری برنامه‌ریزی می‌نمایند. با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت برای کاهش تصدی‌گری این ضرورت بر دوش سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است که به مساله برون‎سپاری در چارچوب ضوابط اقدام کنند. برون‌سپاری به عنوان یک راهبرد و یا در سطحی پائین‌تر یک سیاست اجتناب‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌ها امری ضروری می‌باشد.
در سازمان های ارائه دهنده خدمات موضوعات مهمی از قبیل افزایش میزان رضایت مشتریان، کاهش هزینه های ارائه خدمات، افزایش میزان اثربخشی کارکنان، از مهم ترین اهداف برون‌سپاری فرایندهاست.
نگرش سیستماتیک بهزنجیرهوفرآیندهایمالیاتی، هوشمندسازی و مکانیزه کردن روش‌های رسیدگی مشخص با حسابرسی و وصول مالیات و همچنین برون‌سپاری بخشی از فرآیندهای مالیاتی به بخش غیردولتی یکی از محورهای طرح جامع مالیاتی است. به‌رغم اینکه نظام مالیاتی در پایه‌ها و منابع مختلف، الکترونیکی شده است، اما این منابع به لحاظ اطلاعات با هم ارتباط متقابل ندارند. در طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده است همه اطلاعات درون و برون سازمانی از طریق ذی‌نفعان یکپارچه شود. با توجه به تاکید اصل 44 مبنی بر کوچک سازی دولت، برون‌سپاری فرایندهای مالیاتی می تواند گامی موثر در این راستا باشد.
اهداف ویژه پژوهش:
شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو
اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو
رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو
طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو
فرضیه اصلی:
بین برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد.
فرضیات فرعی:
بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.
بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.
بین تحلیل هزینهبرون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.
بین مذاکرات برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.
بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد

تعریف متغیرهای پژوهشی:
الف:متغیر مستقل:برون‌سپاری متغیرمستقل راتشکیل می دهد.
ب:متغیر وابسته:عملکردسازمان متغیر وابسته راتشکیل می دهد.
ج:متغیر تعدیل گر:برنامهریزی ،تحلیل استراتژیک وتحلیل هزینه متغیرهای تعدیلگر می باشند.

?-برون‌سپاری:
تعریف مفهومی:
یکی از استراتژیهایی که در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از شرکتها وموسسات واقع شده است. استفاده از برون‌سپاری است که در صورت اجرای درست آن برمبنای مقتضیات موجود می تواند اثر مثبت ومطلوبی برروی میزان بهره وری شرکتها از خود بروز دهد.
برون‌سپاری اشاره به استفاده از منابع خارجی برای انجام وظایف اجرایی دارد.از دهه 1990،برون‌سپاری تحت جنبه های متفاوتی هم در مطالعات آکادمیکی وهم وظایف اجرایی مورد بحث قرارگرفته است.
برون‌سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیتهای داخلی یک سازمان وواگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان براساس قرارداد،درحقیقت ودرعمل دربرون‌سپاری نه تنها فعالیتها منتقل می شوند بلکه عوامل تولید وحق تصمیم گیری نیز دراغلب موارد واگذارمی شوند.(میمند و همکاران،1389: ?)
تعریف عملیاتی:
استفاده از تامینکنندهای درخارج از سازمان برای ارائه کالا یاخدمتی که پیشتر بطورعادی درسازمان ارائه میشدهاست.برونسپاری در واقع سپردن برخی مسئولیتها به یک شرکت یا یک شخص ثالث و بستن قرارداد با آنها است تا برخی کارها را انجام دهند.
?-عملکرد :
تعریف مفهومی:
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد
تعریف عملیاتی:
عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد . طبق این تعریف، عملکرد بهدو جزء تقسیم می‌شود: 1) کارایی که توصیفکنندهی چگونگی استفاده سازمان از منابعدر تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کنندهی درجهی نیل به اهداف سازمانی است .(رهنورد، 1387: 79)
3-برنامه ریزی مقدماتی:

سایت منبع

تعریف مفهومی:
تعیینسطحموردنیازکیفیتخدماتازنظرسازمان،تعیینانتظاراتمشتریازخدمات،استانداردسازی فرآیند،هماهنگیکیفیتزیرساختهایسازمان،جلبحمایتمدیریتعالیبرایانعقادقرارداد.
(درینوکورانی،سبحانی فرد،???? : ?)
تعریف عملیاتی:
برنامهریزی عبارت است از “تفکر در کلیات و جزئیات برنامه” و یا به عبارت دیگر تعیین و اتخاذ شیوه و روشهایی که ما را در به بهترین نتیجه مطلوب برساند. (نبوی، 1380: 37)

4-تجزیه وتحلیل استرتژیک:
تعریف مفهومی :
تحلیل وضع موجود ارائه خدمات،توجه به مسائل فرهنگی حاصل از انعقاد قرارداد،گنجاندن اهداف کمی در قرارداد،شناسایی جهت گیری های استراتژیکتامین کننده،بازید از موقعیت مکانی تأمین کننده ،برخورداری تأمین کننده ازمزیت رقابتی در زمینه وظیفه موردنظر (درینوکورانی،سبحانی فرد،???? : ?)
تعریف عملیاتی:
تجزیه وتحلیل استراتژیک که طی آن استراتژیست به دنبال درک موقعیت استراتژیک سازمان است.استراتژی عبارتست از یک طرح واحد همه جانبه وتلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصتها وتهدیدهای محیطی مربوط ساخته ودستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد.(داوری،شانه ساز زاده،????:??)

5-تحلیل هزینه:
تعریف مفهومی :
تجزیه وتحلیل تأمین کننده از نظر مالی،تعیین هزینه های انجام خدمت،بررسی توجیه مالی انعقاد قرارداد
(درینوکورانی،سبحانی فرد،???? : ?)

تعریف عملیاتی:
هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتی است که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند.

?-? روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوهی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است.این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافتههای آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی بهکار گرفته میشود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار میگیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمیشوند.
جامعه وحجم نمونه پژوهش:
جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه است. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیعو اطلاعات لازم گردآوری می‌گردد. بعلاوه نظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه می‌گردد.حجم نمونه یا همان مجموعه یا گروهی از عناصر یک جمعیت آماری که به هنگام نمونه گیری برای سنجش برگزیده می شوند که در واقع همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم داد.

فصل دوم

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

?-?مقدمه
امروزه بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی وکاهش مخاطرات سرمایه گذاریها،فرآیند برون‌سپاری فعالیتهای سازمانی را دنبال می کنند. (میمند و همکاران، ???? :?)
سازمانها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز،برمزیتهای رقابتی خود تکیه کنند.برای این منظور ،استراتژی برون‌سپاری به عنوان راهکاری خواهدبودکه امکان استفاده سازمان از منابع تسهیلات وتخصصهای سایر سازمانها را بدون اینکه سازمان مالکیتی برمنابع وتسهیلات داشته باشد فراهم می آورد. (میمند و همکاران، ???? :?)
هدف نهایی از برون‌سپاری ،افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار سازمان است.سازمان زمانی باید از برون‌سپاری استفاده کند که اطمینان داشته باشد برون‌سپاری باعث بهبود وضعیت مالی وبهرهوری خواهد شد.در سازمانهایی که نگران تامین منابع مالی خود نیستند از جمله سازمانهایی که دولت منابع آنها راتامین می کند (سازمانهای بخش عمومی ) بویژه در بخش خدمات،نسبت به برون‌سپاری حساسیت چندانی وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری نمی‌شود .برای بررسی تاثیربرون‌سپاری در سازمان ،می بایست با نگاهی سیستمی اثرات علی ومعلولی آن در عناصر مختلف مرتبط ارزیابی شود تصمیم برون‌سپاری ،در کوتاه مدت ، دارای دواثر عمده برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ،امکان سرمایه گذاری در سایر حوزههارابرایسازمان فراهم خواهد ساخت،در نهایت ،برآیند این دو تاثیر ،می تواند باعث افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد. (میمند و همکاران، ???? : ?)
برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات دولت ها است که نیازمند تغییرات بنیادین در نگرش مدیران به ماهیتخدمتونوعارتباطشانبابخشخصوصیونیزتغییردرقوانینمرتبط برای تسهیل موضوع دارد.برون‌سپاری موجب کوچک شدن دولت همراه باکاهش هزینه ها ،افزایش بهرهوری وکیفیت خدمات ،ایجاد اشتغال موثر دربخش خصوصی،انتقال فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد درآمد ارزی ،کم کردن فاصله میان بازارهای داخلی باخارجی وکمک به توسعه می‌شود.( الوانی ، اشرف زاده،1387: ??)
ما در جامعه اطلاعات زندگی می کنیم ، جامعه ای که مردمان آن با همان سرعت به اطلاعات دسترسی دارند که رهبران ما در عصر بازارهای تخصصی و تسهیم شده زندگی می کنیم ،در این بازارها مشتریان به کالاها و خدمات بسیار مرغوب و وجود انواع گزینه عادت دارند .مقتضای این حال و هوا موسساتی است که فوق العادهانعطافپذیروسازگارباشند،کالاهایمرغوبتولیدکنندوپاسخگویمشتریانخودباشند.
(اوزبرن و گبلر2،1991: ?? )
?-?بیان مسئله
درسال های اخیر،مدیرانتحقیقاتیبایک حقیقت گریز ناپذیر وقطعیمواجه شدهاند وآن چیزی جز تغییرمحیط فعالیت نیست.ظهور بازارها ورقبای جهانی واستراتژی های جدید رقابتی(که برپایه کیفیت ،سرعت ،وپیمان های همکاری بناشده اند)،مدیران رامجبور به اتخاذ استراتژی های مدیریتی ،ساختارهاوسیستم های جدیدی نموده است.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید