– حساسیت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟
– ویژگی طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟
– ارزش اخباری مثبت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟
– ارزش اخباری منفی طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟
تعریف واژه‌های کلیدی:
1-1- زایمان
تعریف نظری: تولد نوزاد شامل دوره شروع انقباضات منظم رحمی تا خروج جفت است .روندی که از طریق آن تولد اتفاق می افتد . زایمان دارای سه مرحله است:1- مرحله اول با انقباضات منظم و دردناک رحم آغاز شده ،و با اتساع دهانه رحم به میزان10 سانتیمتر پایان می پذیرد و به دو بخش نهفته و فعال تقسیم می شود .بخش نهفته از شروع انقباضات منظم و دردناک رحم تا اتساع 3-4 سانتی متر دهانه رحم می باشد . بخش فعال از اتساع دهانه رحم به میزان 3-4 سانتی متر شروع و با اتساع 10 سانتی متر خاتمه می یابد2- مرحله دوم زایمان از اتساع به میزان 10 سانتی متر شروع و با خروج جنین خاتمه می پذیرد(1, 8, 44).
تعریف عملی:در این پژوهش به مجموع بخش فعال مرحله اول و مرحله دوم زایمان اطلاق می گردد که با اتساع 3-4 سانتی متر دهانه رحم شروع و با خروج جنین خاتمه می یابد.
1-2- پیشرفت زایمان
تعریف نظری:
منظور پیشرفت طبیعی و غیر طبیعی زایمان است .در صورتی که بر اساس معاینه مهبلی ،در بخش فعال مرحله اول زایمان (اتساع دهانه رحم 4-10 سانتی متر)حداقل میزان اتساع دهانه رحم 1 سانتی متر در طی 2 ساعت متوالی و در مرحله دوم زایمان طول مدت آن حداکثر 2 ساعت برای زنان نخست زا و 1 ساعت برای چند زا باشد پیشرفت طبیعی است. اختلال مرحله دوم زایمانی زمانی مطرح می گردد که طول این مرحله بیشتر از دو ساعت برای زنان نخست زا و 1 ساعت برای چند زا باشد و یا میزان نزول سر جنین کمتر از یک سانتی متر در ساعت باشد (1).
تعریف عملی: منظور پیشرفت طبیعی و غیر طبیعی زایمان است .در صورتی که بر اساس معاینه مهبلی توسط پژوهشگر ،در بخش فعال مرحله اول زایمان (اتساع دهانه رحم 4-10 سانتی متر)حداقل میزان اتساع دهانه رحم 1 سانتی متر در طی 2 ساعت متوالی و در مرحله دوم زایمان طول مدت آن حداکثر 2 ساعت برای زنان نخست زا و 1 ساعت برای چند زا باشد پیشرفت طبیعی است. اختلال مرحله دوم زایمانی زمانی مطرح می گردد که طول این مرحله بیشتر از دو ساعت برای زنان نخست زا و 1 ساعت برای چند زا باشد و یا میزان نزول سر جنین کمتر از یک سانتی متر در ساعت باشد
1-3- خط بنفش
تعریف نظری: خطی است که از حاشیه مقعد شروع و به بین باسن گسترش پیدا می کند و به زیر مفصل ساکرو کوکسی ژئوس می رسد (45, 46).
تعریف عملی: خطی است که از حاشیه مقعد شروع و به بین باسنها در طی مرحله فعال گسترش پیدا می کند و طول ، عرض آن قبل از هر معاینه مهبلی با استفاده از یک نوار یکبار مصرف مدرج به میلیمتر از صفر تا 200 ممیلیمتر در وضعیت خوابیده به پهلو توسط کمک پژوهشگر اندازه گیری می شود و با توجه به نقاط برش که بر اساس منحنیROC تعیین می شود میزان افزایش طول ، عرض آن طبیعی و یا غیر طبیعی در نظر گرفته می شود.
1-4- ارزش تشخیصی
تعریف نظری:جهت تعیین ارزش تشخیص یک تست ، باید دانست که چه تعداد از افرادی که تست آنها مثبت است واقعا بیمارند یا وضعیت مورد مطالعه رادارند(مثبت واقعی) و چه تعداد از افرادی که تست آنها منفی است واقعا سالمند(منفی واقعی) که از طریق محاسبه شاخص هایی نظیر اعتبار،حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت ،ارزش اخباری منفییک تست تشخیصی بدست می آید(47).
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از ارزش تشخیصی این است که چه تعداد از زنان دارای خط بنفش پیشرفت طبیعی زایمان (مثبت واقعی )دارند و چه تعداد از زنان بدون خط بنفش پیشرفت غیر طبیعی زایمان (منفی واقعی) دارند . و در افراد دارای خط بنفش چه تعداد از زنان باطول مساوی و بیشتر از نقاط برش ، پیشرفت طبیعی زایمان (مثبت واقعی )دارند و چه تعداد از زنان باطول خط بنفش کمتر از نقاط برش ، پیشرفت غیر طبیعی زایمان (منفی واقعی)دارند که از طریق محاسبه حساسیت، ویژگی ارزش اخباری مثبت ، ارزش اخباری منفی و اعتبار اندازه گیری خط بنفش ، به عنوان تست تشخیصی برای پیشگویی پیشرفت زایمان بدست می آید.
1-5- مثبت واقعی
تعریف نظری:کسانی که نتیجه آزمون غربالگری آنها مثبت بوده و مبتلا به بیماری یا وضعیت مورد مطالعه هم می باشند(47).
تعریف عملی: منظور از مثبت واقعی در این پژوهش زنانی هستند که خط بنفش دارند و یا اندازه گیری طول خط بنفش بر اساس نقاط برش پیشنهادی بر اساس منحنی ROC بیشتر مساوی از نقطه برش بوده و پیشرفت طبیعی زایمان داشته اند.
1-6- مثبت کاذب
تعریف نظری: افرادی هستند که آزمون غربالگری مثبت داشته اند ولی مبتلا به بیماری یا وضعیت مورد مطالعه نبوده اند (47).
تعریف عملی: منظور از مثبت کاذب در این پژوهش زنانی هستند که خط بنفش دارند و یا اندازه گیری طول خط بنفش بر اساس نقاط برش پیشنهادی بر اساس منحنی ROC بیشتر مساوی از نقطه برش بوده و پیشرفت غیر طبیعی زایمان داشته اند.
1-7- منفی واقعی
تعریف نظری: افرادی هستند که نتیجه آزمون غربالگری آنها منفی بوده و بیماری هم نداشته اند (47).
تعریف عملی: منظور ازمنفی واقعی در این پژوهش زنانی هستند که خط بنفش تدارند و یا اندازه گیری طول خط بنفش بر اساس نقاط برش پیشنهادی بر اساس منحنی ROC کمتر از نقطه برش بوده و پیشرفت غیر طبیعی زایمان داشته اند.
1-8- منفی کاذب
تعریف نظری: افرادی هستند که نتیجه آزمون غربالگری آنها منفی بوده ولی بیماری را داشته اند(47).
تعریف عملی:منظور از منفی کاذب در این پژوهش زنانی هستند که خط بنفش تدارند و یا اندازه گیری طول خط بنفش بر اساس نقاط برش پیشنهادی بر اساس منحنی ROC کمتر از نقطه برش بوده و پیشرفت طبیعی زایمان داشته اند.
1-9- حساسیت
تعریف نظری:قدرت یک آزمون برای تشخیص صحیح کسانی که واقعا بیمارند یا وضعیت مورد مطالعه را دارند به عبارت دیگر حساسیت یک تست بیان می کند که نتیجه آزمایش چند درصد از بیماران مثبت واقعی خواهد بود(47, 48).
تعریف عملی: مقدار حساسیت از تقسیم موارد مثبت واقعی بر موارد مثبت واقعی بعلاوه منفی کاذب ضربدر 100 محاسبه می شود.
1-10- ویژگی
تعریف نظری:در صدی از افراد سالم که توسط تست سالم تشخیص داده می شوند به عبارتی دیگر توانایی آزمون در شناسایی درست کسانی است که بیماری ندارند(47, 48).
تعریف عملی: مقدار ویژگی از تقسیم موارد منفی واقعی بر موارد منفی واقعی بعلاوه مثبت کاذب ضربدر 100 محاسبه می شود.
1-11- ارزش اخباری مثبت
تعریف نظری:احتمال بیمار بودن فرد یا دارا بودن وضعیت مورد مطالعه به شرط مثبت بودن جواب تست است به عبارت دیگر ارزش اخباری آزمون نشان دهنده مقدار احتمالی است که بیمار دارای آزمون مثبت ،در واقع بیماری مورد نظر یا وضعیت مورد مطالعه دارا را باشد(47, 48).
تعریف عملی:ارزش اخباری مثبت از تقسیم موارد مثبت واقعی بر موارد مثبت واقعی بعلاوه مثبت کاذب ضربدر 100 محاسبه می شود.
1-12- ارزش اخباری منفی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعریف نظری:احتمال سالم بودن فرد به شرط منفی بودن جواب تست می باشدبه عبارت دیگر ارزش اخباری منفی یک آزمون نسبت غیر بیماران در بین تمام آنهایی است که نتایج منفی دارند(47, 48).
تعریف عملی:ارزش اخباری منفی از تقسیم موارد منفی واقعی بر موارد منفی واقعی بعلاوه منفی کاذب ضربدر 100 محاسبه می شود.
1-13- هر مرحله معاینه
تعریف عملی :منظور از هر مرحله معاینه هر2 ساعت است که میزان پیشرفت طبیعی و غیر طبیعی زایمان درمرحله اول زایمان مشخص می شود درصورتی که میزان پیشرفت دیلاتاسیون هر ساعت کمتر از یک سانتیمتر که برای دو ساعت متوالی ادامه داشته باشد پیشرفت غیر طبیعی زایمان ودر غیر اینصورت پیشرفت طبیعی در نظر گرفته می شود .
پیش فرضها:

سایت منبع

1- جهت به حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری درزایمان ، ارزیابی پیشرفت زایمان با استفاده از روشهای غیر تهاجمی، ضروری به نظر می رسد(2).
2- افزایش فشار داخل لگنی حین نزول سر جنین باعث احتقان وریدی در ناحیه ساکروم و ایجادتغییر رنگ قرمز یا بنفش می شود(43).
3- معاینه مهبلی برای زنان دردناک ، ناخوشایند و خجالت آور است(49).
4- موسسه ملی سلامت NICE توصیه کرده که معاینات مهبلی نباید بطور معمول در لیبرانجام شوند بلکه باید هر 4 ساعت یک بار انجام شود(19).
5- روشهای جایگزین ویا مکمل معاینات مهبلی و ارزیابی پیشرفت زایمان باید حداقل قابلیت اعتماد را داشته باشند و حساسیت و ویژگی این روشها مشخص شود(37).
6- با پیشگویی پیشرفت زایمان و شناسایی مادران درخطر پیشرفت غیر طبیعی می توان فرصت اقدام و یا ارجاع به موقع مادران را فراهم کرد و میزان صدمات مادری و نوزادی ناشی از پیشرفت غیر طبیعی زایمان را کاهش داد(33).

چارچوب پنداشتی:
چارچوب پنداشتی این پژوهش بر اساس مفهوم پیشرفت زایمان ، و خط بنفش بنا شده است.
پیشرفت زایمان:
مهمترین مانع در درک سیرزایمان طبیعی ،تشخیص شروع زایمان است تعریف دقیق شروع زایمان شامل انقباضات رحمی که منجر به افاسمان و اتساع پیشرونده دهانه رحم می شوند می باشد . با فرض تایید تشخیص شروع زایمان ،پیشرفت طبیعی زایمان چگونه است و چه رویداد هایی مورد انتظار است ؟(1)
فریدمن (1954) با اتکا به یک رویکرد عملی ،این حوادث را پیش بینی کرد او از طریق رسم نمودار منحنی “اتساع دهانه رحم بر حسب زمان “نوعی الگوی مشخص سیگموئیدی را برای لیبر توصیف کرد. این رویکرد گرافیکی که بر پایه مشاهدات آماری بود نحوه اداره زایمان را تغییر داد . وی نظریه تقسیم لیبر به سه مرحله عملکردی را ارائه داد تا بتواند اهداف فیزیولوژیک هر مرحله را توصیف کند و براساس منحنی اتساع دهانه رحم و نزول جنین “سیرزایمان” را از نظر عملکردی را به سه مرحله تقسیم کرد: (1)
1- مرحله آمادگی دهانه رحم 32 که شامل مراحل نهفته33 و تسریع است
2- مرحله اتساعی34 که شامل مرحله حداکثر شیب اتساع دهانه رحم است
3- مرحله لگنی35 که شامل شروع مرحله افت اتساع دهانه رحم و مرحله دوم زایمان است

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید