2-3-7-4-چیدمان های چند رسانه ای ترکیبی38
2-3-7-5-اینترنت آرت39
2-4-پیشینه ی تحقیق40
فصل سوم: بررسی نمونه های موردی
3-1-مقدمه44
3-2-بررسی نمونه های خارجی44
3-2-1- موزه هنرهای مدرن ( واکایامای ژاپن)44
3-2-2- موزه هنرهای مدرن (فورت وورت ایالات متحده)48
483-2-3-موزه هنر مدرن (نیویورک آمریکا)50
3-3-بررسی نمونه های داخلی53
3-3-1-موزه هنرهای معاصر تهران53
3-3-2-موزه ی ملی ایران57
3-3-3-موزه هنرهای ملی59
3-4-جمع بندی بررسی نمونه های موردی62
فصل چهارم: استانداردها و ریزفضاهای طراحی موزه
4-1-مقدمه65
4-2-عرصه بندی مجموعه موزه66
4-3-معرفی فضاها و روابط آنها70
4-3-1-ورودی موزه70
4-3-2-گالری ها یا تالار نمایش آثار در موزه71
4-3-3-قرار گیری اشیادر موزه74
4-4-نورپردازی گالری ها75
4-5-تنظیم شرایط محیطی در فضاهای موجود در موزه77
4-5-1-تهویه ی مطبوع77
4-5-2-اکوستیک77
4-5-3-حریق77
فصل پنجم: شناخت بستر طرح
5-1-ساختار کالبدی شهر تهران7879
5-2-معرفی اجمالی منطقه 7 تهران79
5-3-ویژگی تاریخی منطقه 7 تهران80
5-4-نواحی منطقه 7 در وضع موجود82
5-5-نظام تقسیمات محله ای منطقه 7 و وسعت و جمعیت آنها82
5-6-ویژگی های عمده منطقه84
5-7-سازمان فضایی ـ وضع موجود منطقه 7 تهران85
5-8-وضعیت شبکه معابر در منطقه 785
5-8-1-مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه86
5-9-کاربری های وضع موجود منطقه ی 7تهران86
5-10-تحلیل وضعیت (SWOT) منطقه 7 تهران87
5-11-عباس آباد89
5-11-1-تاریخچه ی پیدایش محله عباس آباد89
5-11-2-محدوده محله عباس آباد91
5-11-3-کاربری های موجود و موردنیاز عباس آباد92
5-12-وضعیت کالبدی عباس آباد92
5-12-1-جایگاه و موقعیت عمومی اراضی عباس آباد93
5-12-2-قابلیت های زیست محیطی عباس آباد95
5-12-3-اراضی عباس آباد، منطقه ویژه اکولوژیک تهران95

سایت منبع

5-12-4-قنات عباس آباد96
5-13-مصالح به کار گرفته شده برای حفظ زیست محیطی96
5-14-وضعیت عباس آباد از نظر خدمات عمومی و حمل و نقل شهری97
5-15-اصول و محورهای هدایت و کنترل توسعه اراضی عباس آباد97
5-16-مطالعات زمین شناسی عباس آباد98
5-17-طرح ” لوالین دیویس” در منطقه عباس آباد98
5-17-1-موزه ملی100
5-17-2-موزه هنرهای مدرن101
5-17-3-موزه نساجی101
5-17-4-مرکز تئاتر102
5-17-5-طرح جامع مصوب در منطقه عباس آباد103
فصل ششم : روند طراحی
6-1-مقدمه105
6-2-محدوده سایت مورد نظر105
6-2-1- همسایگی سایت106
6-2-2-دسترسی های سایت مورد نظر107
6-2-3-دید و منظر در سایت مورد نظر109
6-3-برنامه ریزی فیزیکی109
6-3-1-نکات حائز اهمیت در طراحی موزه هنر های مدرن از نگاه ناظر درونی110
6-2-3-نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی111
6-2-4-نکات مهم در طراحی معماری موزه هنرهای مدرن با تکیه بر مولتی مدیا111
6-2-5-برنامه عملکردی و فیزیکی طراحی موزه ی هنرهای مدرن با تاکید بر مولتی مدیا113
6-3-ابعاد و اندازه ها برای طراحی117
6-4-استفاده از امکانات مولتی مدیا در طراحی122
6-4- ایده های طراحی122
6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده124
منابع و ماخذ124
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………..128
چکیده لاتین129

فهرست تصاویر و جداول
تصویر(3-1) : سایت پلان موزه و پرسپکتیو دید پرنده45
تصویر(3-2): نماهایی از موزه ی هنرهای مدرن45
تصویر(3-3): دسترسی به موزه از خیابان اصلی مجاور سایت46
تصویر(3-4): پلان تراز ورودی و طبقه ی اول موزه47
تصویر(3-5) : فضاهای داخلی موزه هنرهای مدرن ژاپن47
تصویر(3-6): پلان طبقه همکف48
تصویر(3-7): نماهای موزه از جهات محتلف49
تصویر(3-8): فضاهای داخلی و گالری ها50
تصویر(3-9) : ساختمان موزه هنرهای مدرن51
تصویر(3-10): اتاق باران52
تصویر(3-11) : نمای داخلی ساختمان موزه هنرهای مدرن52
تصویر(3-12) : محوطه موزه هنرهای مدرن نیویورک52
تصویر(3-13) : سایت پلان مجموعه موزه ی هنرهای معاصر53
تصویر(3-14) : پلان های مجموعه موزه ی هنرهای معاصر تهران54
تصویر(3-15) : نمایش بخش های مختلف موزه هنرهای معاصر تهران55
تصویر(3-16) : نمایی از ساختمان موزه ی هنرهای معاصر تهران56
تصویر(3-17): نمایی از موزه ی ملی ایران58
تصویر(3-18) : فضاهای داخلی و گالری ها58
تصویر(3-19): برخی از اشیای گران بهای گالری های موزه ملی ایران59
تصویر(3-20): نمای ورودی ساختمان موزه هنرهای ملی60
تصویر(3-21): نمای ورودی و داخلی موزه هنرهای ملی61
تصویر(3-21): معماری فضاهای موزه61
تصویر(4-1) : نمونه ای از طراحی داخلی فضای آمفی تئاتر67
تصویر(4-2): نمونه ای از طراحی کتابخانه در فضای موزه67
تصویر(4-3) : نمونه ای از عرصه خدمات رفاهی و عمومی68
تصویر(4-4) :نمونه ای از انبارهای موجود در موزه ها69
تصویر(4-5) : نمونه ای از سیرکولاسیون فضای موزه72
تصویر(4-6) : طراحی سیرکولاسیون در پلان72
تصویر(4-7) : طراحی سیرکولاسیون در طبقات72
تصویر(4-8) : نمونه ای هایی از نورپردازی طبیعی در موزه76
تصویر(4-8) : نمونه ای از نورپردازی جانبی در موزه ها76
تصویر(5-1) : جایگاه منطقه 7 در شهر تهران79
تصویر(5-2): نقشه سازمان فضایی شهر تهران در طرح جامع و موقعیت منطقه80
تصویر(5-3): رشد تاریخی شهر تهران81
تصویر(5-4): گسترش کالبدی در دوران قاجار81
تصویر(5-5): گسترش کالبدی در دوران پهلوی اول81
تصویر(5-6) :بافت موجود شهری در سال 133581
تصویر(5-7): بافت موجود شهری در سال 135881
تصویر(5-8): نواحی موجود در منطقه ی 7 شهرداری تهران82
تصویر(5-9): سازمان فضایی وضع موجود منطقه 785
تصویر(5-10): نقشه شبکه ی معابر منطقه 5 تهران86
تصویر(5-11): کاربری های وضع موجود منطقه 787
تصویر(5-12): فضای سبز و شیب اراضی عباس آباد93
تصویر(5-13): کاربری های طرح لوالین دیویس100
تصویر(5-14): پلان و پرسپکتیو مجموعه موزه هنرهای مدرن101
تصویر(5-15): پلان و پرسپکتیو مجموعه موزه نساجی102
تصویر(5-16): پلان و پرسپکتیو مجموعه مرکز تئاتر102
تصویر(5-17): زون های منطقه عباس آباد در طرح جامع مصوب103
تصویر(5-18): اراضی شمالی منطقه عباس آباد در طرح جامع مصوب104
تصویر(6-1): محدوده مورد نظر در نقشه اراضی عباس آباد106
تصویر(6-2): نمایش همسایگی سایت موردنظر107
تصویر(6-3): نمایش دسترسی های سایت مورد نظر108
تصویر(6-5): باغ کتاب ، همسایگی شرقی سایت108
تصویر(6-4): باغ دره دفاع مقدس، همسایگی غربی سایت مورد نظر108
تصویر(6-6): دید و منظردر سایت109

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چکیده
امروزه ظهور فناوری‌های نوین در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گیری از علوم مختلف را دستخوش تغییر و تحول اساسی کرده است. شناخت صحیح و دقیق این پدیده‌ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگیری بهینه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ویژه در ارائه هنر اصیل ایرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر و پیشرفت در این زمینه می شود. به همین خاطر کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعالیت های هنری با به‌ کار گیری فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گذار خواهد بود و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللی موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسی و گسترش مجموعه های هنری، تاریخی، علمی و فنی غیره از راه های گوناگون به ویژه با نمایش آن ها برای همگان در جهت بهره مندی و آموزش بر پا می شود، می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود، ضروری به نظر می رسد. به همین خاطر در این پژوهش بر آن شدیم تا موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟ در این خصوص با مراجعه به اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات در زمینه طراحی موزه هنرهای مدرن و شناخت هنرهای چندرسانه ای و کاربرد آن پرداخته و سپس به بررسی نمونه های موردی واجد ارزش پرداختیم. در ادامه دیدگاه اندیشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی گردیده و اصول و معیارهای لازم برای طراحی استخراج گردید و از این ویژگی ها و اصول و معیارها در طراحی موزه هنرهای مدرن با تاکید بر چندرسانه ای در اراضی عباس آباد استفاده گردید.
واژگان کلیدی: موزه- چندرسانه ای – طراحی – هنر مدرن- عباس آباد
فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه
امروزه آموزش غیر مستقیم، در تمامی زمینه ها، از مباحث علمی یا تاریخی گرفته تا هنر جایگاهی به مراتب با ارزش تر از گذشته پیدا کرده و به عنوان مکملی برای آموزش آکادمیک محسوب می شود که به درک تجربی و عینی موضوعات می انجامد. فضاهای فرهنگی نظیر گالری ها، موزه ها، سالن های موسیقی و تئاتر از جمله فضاهایی هستند که شخص با حضور در آنها به صورت غیر مستقیم شروع به آموختن می کند؛ آموزشی که تاثیر آن در گرایشات هنری به مراتب بیشتر از خواندن کتب آموزشی و حضور در کلاس های درس می باشد. از این روست که طراحی و ساخت چنین فضاهایی مورد توجه معماران، دولت ها و نهادهای اجتماعی-فرهنگی قرار گرفته است.
بسیاری از منتقدین بر این باورند که امروزه موزه ها، نماد ها و مشخصه های جریان های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنر معماری دارند؛ نقشی که در سال های نخست قرن بیستم بر عهده آسمانخراش ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه به دولت ها، روشنفکران و از همه مهم تر عموم مردم، به اهمیت فضاهای فرهنگی-هنری جلب شده است.
بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش از سایر کاربری ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود. علاوه بر این، آزادی فرمال معماران در طراحی موزه ها و حضور ثابت معماران بنام بین المللی در این عرصه نیز در اهمیت معماری فضاهای فرهنگی تاثیری به سزا داشته است. حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه ها به عنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه ها فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد و حتی در بسیاری از موارد به شاخصه هایی منطقه ای، ملی و بعضا مذهبی و سیاسی تبدیل گردیده اند. جدا از نقش فرهنگی و اجتماعی موزه ها، می توان به نقش اقتصادی آنها در جلب توریست، نظیر تاثیر افزایش ساخت موز ها بر افزایش جمعیت توریست فرهنگی در کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا و ایالات متحده و همچنین نقش سیاسی موزه ها در تبلیغ و القا تفکراتی خاص اشاره نمود.
معماری موزه از وجه دیگری نیز حائز اهمیت می باشد و آن تاثیر و نقشی است که امروزه معماری موزه در موفق یا عدم موفقیت موزه ها دارد. در قرون گذشته موزه ها و گالری ها غالبا در بناهایی قدیمی و تاریخی دایر می شدند که به موزه تغییر کاربری یافته بودند. اما امروزه و با اهمیت یافتن نقش و تغییر جایگاه معماری، پیوندی ناگسستنی ظرف و مظروف (معماری موزه و آثار درون موزه) به وجود آمده و بسیاری از هنرمندان و بنیادهای هنری پی به ارزش های معماری موزه ها برده و سعی دارند تا حداکثر استفاده را از هنر معماری در جهت پیشبرد اهداف خود ببرند.
با وجود احداث انواع متفاوتی از موزه ها در دهه های اخیر همچنان نام موزه پیوندی ناگسستنی با واژه هنر دارد و در تصور بسیاری از مردم موزه ها مکان هایی هسستند که در آنها تنها آثار هنری به نمایش در می آید. مهم ترین دلیل چنین تصوری را می توان ریشه های تاریخی این عملکرد دانست، چرا که نخستین موزه های جهان نظیر موزه کاپیتولاسیون در رم و موزه لوور در پاریس همگی موزه هایی هنری بوده و بخشی از تکامل گالری های هنری قرن هجدهم و نوزدهم می باشند.
در قرن بیستم نیز نیز معروف ترین موزه ها موزه های هنری بوده اند که از لحاظ تعداد و میزان استقبال نیز قابل مقایسه با دیگر انواع موزه نمی باشند. موزه های هنری را نیز می توان به انواع گوناگونی دسته بندی نمود، موزه های هنری- تاریخی، که آثار به نمایش درآمده در آن ها غالبا مربوط به قرن های گذشته می باشند و موزه های هنر مدرن که قدمت زیادی نداشته و به آثار هنرمندان معاصر اختصاص دارند.
1-2-بیان مسئله
از ابتدای خلقت انسان تاکنون، وی همواره به دنبال خلق زیبایی بوده و علاوه بر اینکه محل زندگی و محیط خود را با ذهن خلاقش با نقش و نگاره های زیبا تزیین می کرده است، وسایل زندگی و حتی ابزاری برای شکار از آنها استفاده می کرده است، را بسیار زیبا و شکیل می ساخته است و می توان گفت که هنر همواره جزوئی از زندگی انسان ها و همراه آنان بوده است. پس از آن و با شکل گرفتن هنر و هنرمند در زمان و اهمیت یافتن آنها، هنرمندان درهر برهه ای از زمان به دنبال خلق سبکی نوین و جنبشی جدید در عرصه ی هنر بوده اند. لیکن با وجود نوآوری ها و تغییر و تحولات فراوانی در این عرصه اتفاق افتاد، یک عنصر ثابت در همه ی دوره ها و اعصار تاریخی وجود دارد که ذات و ماهیتش نکرده است و آن “هنر” است.
هنرمندان در هر زمانی از دست‌آوردهای پیشینیان خود بهره گرفته و بر غنای آن افزوده و هنر زمان خود را ارائه می کنند و به همین خاطر است که بیان می گردد هنر دارای ماهیتی تکاملی است. در این سیر تکاملی هنر، در عصر مدرن و شکل گیری مدرنیسم شاهد بروز هنر مدرن1 می باشیم. هنر مدرن مکتبی است که در غالب مجموعه ای از جریان های اصلاح طلبانه فرهنگی در هنر، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی، طی دو سه دهه قبل از سال 1914 به وجود آمد.
هنر مدرن، با تاکید بر ایده های نو، خلاقیت و مفهوم گرایی در آثار هنری جدید و گوناگونی در روش های ارائه و کاربرد وسیع از رسانه ها در پی وانهادن قیدهای هنر مدرن بودند. هنر جدید را می توان اینگونه تعریف نمود، گونه ای از هنر معاصر است که هنرمند با استفاده از رسانه های جدید در تلاش برای یافتن مفاهیم تازه ای از موضوع های گوناگون است. در این گونه هنری، هنرمند تقلیدی آگاهانه و بی غرض از آثار گذشتگان داشته و با رجوع آگاهانه می تواند به معانی و پیام های نو در بستری جدید دست یابد.
از طرف دیگر در دنیای امروز و با پیشرفت هایی که صورت گرفته است، با پیشرفت هایی که رخ داده است، بشر با انبوهی از اطلاعات مواجه گشته که از طرق مختلف دریافت می کند. در این راستا رسانه ها مهم ترین و گسترده ترین ابزار این انتقال ها هستند؛ رسانه را می توان وسیله ای فیزیکی تعریف کرد که به کمک آن نظام علائم پیکتوگراف ها، حروف الفبا و غیره برای ثبت ایده ها عملی می شود(دانسی، 1387: 91). همچنین در کتاب رسانه ها و نمادها نوشته ی “دیوید اولسون2” رسانه این گونه تعریف می شود: “یک فناوری برای اطلاع دادن، ضبط کردن، اشتراک در نمادها و توزیع نمادها، که معمولا محدود به حواسی خاص و همراه با نوعی شکل گیری اطلاعات است؛ نظیر چاپ، انواع طراحی، ضبط صوت، تلویزیون و مانند آن”(افشار مهاجر،1387: 30).
در یک تقسیم بندی ای که توسط “مارتین اسپرکا3” استاد دانشگاه تکنولوژی و فناوری اطلاعات جمهوری اسلواکی، انجام گرفته است، دسته بندی متفاوتی از رسانه ها دیده می شود. او در مقاله ای با عنوان طراحی گرافیک در عصر رسانه های تعاملی، رسانه ها را به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می کند. به اعتقاد او رسانه های پیش از عصر رایانه، رسانه های سنتی نام دارند که مبتنی بر کاغذ، رادیو، فیلم و تلویزیون هستند، و رسانه های پس از عصر رایانه، رسانه های جدید نامیده می شوند (اسپرکا،2005). لغت نامه وبستر4 رسانه جدید را اجتماع رایانه ها، شبکه های رایانه ای و چندرسانه ای ها می داند(وبستر،2007: 402). این اجتماع فراگیر امروزه تعاریف بسیاری را در زمینه رسانه های جدید نتیجه داده و باعث پیدایش شاخه های جدیدی در علم و هنر شده است.
به عبارت دیگر، چندرسانه ای واژه ای است که گستره وسیعی را شامل می شود ولی آنچه به عنوان چندرسانه ای در این پژوهش مورد نظر است، مربوط به چندرسانه ای ها در حوزه رایانه می شود. تعاریفی که از چندرسانه ای در علوم رایانه ای ارائه شده است، همه تقریبا یکسان اند. یکی از این تعاریف در “دایره المعارف انکارتا5” بدین شکل ارائه شده است:”چندرسانه ای در علم رایانه عبارت است از: ارائه اطلاعات با استفاده از رسانه های مختلفی همچون تصویر، صدا، متن، تصویر متحرک، فیلم و بالاتر از همه، صفحات پویا، در کنار یکدیگر”(انکارتا،2006).
بنابراین با توجه به ظهور فناوری‌های نوین در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گیری از علوم مختلف را دستخوش تغییر و تحول اساسی کرده است. شناخت صحیح و دقیق این پدیده‌ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگیری بهینه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ویژه در ارائه هنر اصیل ایرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر، و پیشرفت در این زمینه می شود. از این رو کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعالیت های هنری با به‌ کار گیری فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گار خواهد بود.
و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللی موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسی و گسترش مجموعه های هنری، تاریخی، علمی و فنی غیره از راه های گوناگون به ویژه با نمایش آن ها برای همگان در جهت بهره مندی و آموزش بر پا می شود، (نفیسی،1380: 31) می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود.
از دیگر ویژگی های هنرهای مدرن، میرایی آنها است، موزه ها سعی در نگهداری میراث و آثار هنری در صورتی که یکی از شاخص های هنر مدرن میرایی است، از این رو در این پژوهش می خواهیم، موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟
1-3-فرضیات تحقیق
-فن آوری های چند رسانه هایی می تواند تأثیر گذار در طراحی موزه هنرهای تهران باشد.
-هنرهای مدرن تحت تأثیر شدید فن آوری های چند رسانه ای شکل گرفته است
1-4-اهداف تحقیق
-طراحی موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای
-تدوین اصول و معیارهای طراحی موزه هنرهای مدرن با توجه به فن آوری های چند رسانه ای
-ارائه اصول و معیارهایی در رابطه با طراحی موزه هنرهای مدرن.
1-4-1-هدف کاربردی: ارائه راهکارهایی برای طراحی محیطی مناسب برای ارائه هنرهای مدرن، در موزه هنرهای مدرن با تأکید بر هنرهای چن رسانه ای
از آنجا که در ایران، موزه هنرهای مدرن وجود ندارد و آثار هنری مدرن در موزه هنر های معاصر نگهداری می شود و ذات هنرهای مدرن میرا می باشد، این هنرها نیاز به موزه های اختصاصی دارند. برای مثال سازمان میراث فرهنگی می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.
1-5-روش تحقیق
با توجه به طیف وسیع مطالعه در مبانی نظری و چارچوب نظری از روش توصیفی تحلیلی و در بدنه پژوهش از روش تحلیلی و مقایسه ای استفاده می شود. در بخش مبانی نظری با مراجعه به متون اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات به صورت یادداشت برداری و تهیه جدول ها، جمع بندی های مورد نیاز صورت خواهد گرفت. در کنار آن با راجعه به شبکه اینترنت به جمع آوری اطلاعات مربوط و سازمان دهی آنها پرداخته خواهد شد و سپس به نمونه های موردی واجد ارزش می پردازیم. به عبارت دیگر تعاریف مرتبط با موضوع با استنتاج از متون گردآوری و از طریق تحلیل محتوای متن و شفاف سازی متون اصول و معیارهایی از آنها استنتاج می گردد. سپس دیدگاه اندشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی می گردد و اصول و معیارهایی از بررسی دیدگاه ها استنتاج خواهد شد از جمع بندی این مباحث چارچوب نظری پژوهش تدوین خواهد شد. همچنین از ویژگی های هنرهای مدرن و فن آوری های چند رسانه ای در طراحی های طرح استفاده خواهد شد.
1-5-1-ابزارگردآوری اطلاعات
به دلیل گستردگی طرح در مراحل مختلف پژوهش از ابزارهای متفاوتی استفاده خواهد شد، برای مثال استفاده از فیش برای فیش برداری، مشاهده نامه برای ثبت مشاهدات، مصاحبه نامه برای یادداشت نظرات نظریه پردازان و….
1-5-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
با استفاده از مباحث بدست آمده از مبانی نظری در رابطه با نمونه موردی مراحل از طریق طراحی شهری دنبال خواهد شد، شامل مراحل شناخت وضع موجود و تدوین هدف و تحلیل و جدول SWOT در سایت انتخابی و نهایتاً بر اساس اصول استنتاج شده از مباحث نظری گزینه های طراحی ارائه می گردد و گزینه های پیشنهادی با اهداف عملیاتی حاصله از جدول SWOT ارزیابی و نهایتاً راه حل نهایی ارائه خواهد شد.
1-6-آشنایی با موزه
موزه های در طول تاریخ، سه نقش مهم را ایفا نموده اند. نقش تفریحی و نقش آموزشی و نقش علمی از مهم ترین وظایف موزه برای برقرار کردن ارتباط فرهنگی بازدید کننده با شی به نمایش درآمده است. در واقع باید تلاش گردد که همان ارتباط و حسی را که بین خالق یک اثر و خود وجود داشته و به نوعی دیگر به بازدید کنندگان منتقل نمود که این امری دور از دسترس نیست. موزه را نبایستی مکانی دانست که در آنجا صرفا آثار تاریخی و باستانی را به نمایش درمی آید، بلکه تمامی نمایشگاه های هنری، علمی، جانوری، پزشکی، نگارخانه ها، کتابخانه و آرشیوها و بیشتر بناهای تاریخی به نوعی موزه هستند. هر شی و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه زبان حالی دارد و با بیننده اش ارتباط برقرار می کند که با تعمق و تفکر می توان زبان حال این آثار را دریافت و از دیدگاه های مختلف آن را بررسی نمود.
1-6-1-تعریف موزه
موزه ها دارای نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر وتاریخ هستند. ریشه واژه موزه از لغت یونانی “موزین6″ به معنای مقر زندگی”موز7” الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ “میوزیم8” و در زبان فرانسه “موزه9” را به خود گرفته است(دبیری نژاد، 1383: 22).
در حوالی دهه 1290 هـ.ق تلفظ فرانسه موزه به زبان فارسی نیز راه یافت. پیشینه آن به سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و دیدن موزه های آن دیار و تصمیم او به ایجاد مشابه آن در ارگ سلطنتی تهران وانتخاب نام موزه برای آن باز می گردد. ایکوم10 (شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ـ علمی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو) در بند 3 و 4 اساسنام? خود که جامع ترین تعریف موزه است چنین می گویند: “موزه مؤسسه ای است دایمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند.” هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جای مانده انسان و محیط زیست او گردآوری، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاردن آن ها به منظور بررسی و بهره وری معنوی است. علاوه بر این ایکوم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تشخیص می دهند: (صارمی و همکاران، 1372: 13-15).
1. موسسات حفظ و نگهداری و تالارهای نمایشی که پیوسته به وسیله ی کتابخانه ها و مراکز بایگانی نگهداری و تامین می شوند.
2. اماکن و آثار باستانی، طبیعی، مردم شناسی و تاریخی که به علت فعالیت در زمینه های گردآوری حفظ و نگهداری و نمایش آثار باستانی دارای اهمیت می باشند.
3. موسساتی از قبیل باغ های حیوان شناسی و گیاه شناسی و نمایشگاه جانوران زمینی وموجودات آبزی …؛ که نمایشگر موجودات زنده می باشند.
4. ذخایر طبیعی
5. مراکز علمی و نمایشگاه های فضایی
برای موزه در فرهنگ دهخدا و معین نیز تعابیری ذکر شده است که به شرح زیر می باشد:
ـ فرهنگ دهخدا: جای مخصوص عتیقه جات، گنجینه، مکانی که مجموع? بزرگی از آثار باستانی و صنعتی وچیزهای گرانبها رادر آن به معرض نمایش می گذارند.
ـ فرهنگ معین: مجموعه آثار هنری و باستانی محل حفظ و نمایش آثار هنری و باستانی مجموعه های مختلف.
1-6-3-تاریخچه موزه و موزه داری در ایران وجهان
اولین موزه های دنیا، اماکن و پرستشگاه های مقدس چون کلیسای کاتولیک، معابد یونانی و پرستشگاه های بودایی در ژاپن بودند که هدف خاصی نداشتند. در دوره رنسانس که تحول عظیم فرهنگی هنری در اروپا (قرن 15 به بعد) پدید آمد موزه ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش راستین خود را باز یافتند. اوج هنری موزه داری جهان را می توان در موزه ی لوور پاریس دید. این موزه که هم اکنون به صورت یک مرکز بزرگ پژوهشی درآمده است بزرگترین موزه ی دنیا محسوب می شود. ساختمان این موزه قبل از انقلاب کبیر فرانسه یکی از کاخ های سلطنتی فرانسه بود که در آن آثار با ارزش هنری نگهداری می شد. پس از انقلاب کبیرفرانسه در سال 1789 میلادی این کاخ با آثارش به مردم فرانسه اهدا شد و در سال 1793 میلادی تبدیل به موزه های فرانسه گردید(دبیری نژاد،1383: 32).
در دوره ی مشروطه به دستور وزیر معارف صنیع الدوله دایره ای به نام اداره ی عتیقات بین سال های 1297-1295 به وجود آمد که کارش سروسامان دادن به وضع خراب حفاری های غیرمجاز بود و در همین زمان بود که موزه ی ایران معارف تاسیس شد. این موزه دربرگیرنده ی اشیای عتیقه، کاشی، سفال، سکه وسلاح بود و به عنوان اولین گام موثر در تاریخ موزه داری ایران به شمار می رود. بیشترین جلوه تاریخ موزه داری ایران را در ایجاد موزه ایران باستان باید جستجو کرد. این موزه با 2744 متر زیربنا به دلیل قدمت اشیاء در زمره یکی از موزه های مادر دنیا محسوب می شود که به سال 1316 خورشیدی افتتاح شد. طراحی ساختمان این موزه به عهده ی آندره گدار فرانسوی بود و به شکل ظاهری ساختمان الهام گرفته از طاق کسری انوشیروان ساسانی است. این موزه دربرگیرنده ی آثار مختلفی از هزاره ی ششم پیش از میلاد تا دوران مختلف اسلامی است که در دو طبقه به نمایش درآمده است. هم اکنون هزاران موسسه با نام موزه در سراسر جهان و متجاوز از 100 موزه در ایران عهده دار اشاعه فرهنگ جوامع مختلف می باشند(صارمی و همکاران، 1372: 34-35).
1-6-4-انواع موزه ها
موزه ها را به شکل های گوناگون طبقه بندی کرده اند: موزه های تاریخ و باستان شناسی، موزه های هنری، موزه های فضای باز، موزه های علمی، موزه های منطقه ای (محلی)، موزه های تخصصی وموزه های سیار، در ادامه به بررسی انواع موزه های می پردازیم:
1-6-4-1-موزه های تاریخی
این موزه ها بیانگر سلسله و دوره های تاریخی هستند. بیشتر آثار این موزه ها بر اثر کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند و بیانگر فرهنگ وتمدن گذشته و تلفیق کننده ی علم و هنر و دانش یک ملت یا یک قوم هستند. چنین موزه هایی موزه ی مادر نیز نامیده می شوند. موزه ملی ایران (ایران باستان) موزه ملی، ورسای در فرانسه وموزه تاریخ در واشنگتن از این نوع هستند. موزه های تاریخی وسیع ترین گروه موزه ها را تشکیل می دهند و دارای زیر مجموعه های متعددی از قبیل موارد زیر می باشند:
ـ موزه های باستان شناسی
ـ موزه های اماکن باستانی
ـ خانه های تاریخی و مسکن شخصیت های معروف فرهنگی هنری و سیاسی
ـ موزه های تاریخچه علوم مختلف و…(میرزایی، 1388: 32).
1-6-4-2-موزه های علمی
این گروه موزه ها فعال ترین و دارای بیشترین بازدیدکنندگان در جهان صنعتی می باشند و بی شک دارای پیشرفت های اساسی وحیاتی در زمینه ی موزه شناسی و موزه نگاری، فنون و نحوه ی ارایه و نمایش آثار بوده اند. موزه های علمی عموما با اشیاء برگرفته از دوجهان پر می شوند. جهان طبیعی آلی وجهان صنعتی ساخته دست بشر. عموما این موزه ها محل هایی هستند که قادرند حتی در یک ساختمان واحد اشیایی در اندازه های بسیار متفاوت جای دهند. در نتیجه این صفحه ها گرایش به آن دارند که به صورت محفظه هایی بزرگ و سالن های سرپوشیده وسیعی باشند برای جای دادن به انواع بی پایانی از اشیاء و ویترین های نمایش. فضاهای بزرگی که اشیاء مورد نمایش وسیعاً در آن پراکنده شده اند. وظیفه ی موزه های علمی این است که روحیه ذهنیت علمی را به صورت سه بعدی منتقل کنند تمایل طبیعی به دانش را برانگیزانند و اطلاعاتی در مورد پژوهش ها و پیشرفت ها بدهند(زاهدی و همکاران،1388: 20-21).
1-6-4-3-موزه های فضای باز
با ایجاد این نوع موزه ها می توان به معرفی یافته ها و داده های مهم باستان شناسی کمک بزرگی نمود. زمانیکه یک کاوش علمی باستان شناسی منجر به نتایج مطلوب و کشف آثار ارزشمند غیرمنقول می شود و قابل انتقال به موزه ها نیست با فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم مکان مورد نظر را جهت بازدید علوم مهیا می نمایند. این اصطلاح امروز به موزه ی فضای باز مشهور است. موضوع مورد بحث و نمایش آن ها نامحدود است و بر هم? رشته های علوم و فنون و هنر متکی اند. این موزه ها به دلیل موقعیت قرارگیری خود در فضای آزاد برای مردم بسیار جذابند و بازدیدکنندگان آن ها بانشاط تر از موزه های فضای بسته هستند. البته این موزه ها مشکلات بیشتری از نظر مسایل ایمنی و حفاظتی نسبت به سایر موزه ها دارند. در عین حال برگزاری در فضای باز امکانات ویژه ای برای نمایش آثار طبیعی و مددها فراهم می سازد. از جمله این موزه ها می توان به تخت جمشید در شیراز و محوطه تاریخی هگمتانه در همدان اشاره نمود(میرزایی، 1388: 32).
1-6-4-4-موزه های محلی یا منطقه ای
بیانگر ونمودار فرهنگ یک منطقه و یا یک محله خاص هستند وصرفا آثار واشیای تاریخی همان منطقه را به نمایش می گذارند. موزه ی شوش، تخت جمشید وموزه ی توس در خراسان از این نوع هستند.
1-6-4-5-موزه های سیار
برای پیشبرد اهداف فرهنگی به دلیل عدم امکانات موجود در مناطق و شهرهای محروم شکل می گیرند. این موزه های فرهنگ های گوناگون را در مکان های مختلف در معرض دید عموم می گذارند اگر به این نوع موزه ها توجه کافی شود بسیار تاثیرگذار خواهند بود(زاهدی و همکاران،1388: 21-22).
1-6-4-6-موزه های هنری
موزه های هنری موزه هایی هستند که مجموعه هایشان اساسا به خاطر ارزش زیبایی شناختی شان تشکیل و ارائه شده اند و لو اینکه همه اشیاء تشکیل دهنده آن ها در ذهن خالقشان اثر هنری نبوده باشد بدین سان علاوه بر حوزه های نقاشی، مجسمه سازی، هنرهای تزیینی، هنرهای کاربردی و صنعتی می توان اکثر موزه های آثار عتیقه، فولکور و هنرهای ابتدایی را در همین زمره شمرد. در این موزه ها اثر هنری به خاطر خودشان به نمایش گذاشته می شود تا تماسی مستقیم و صمیمانه بتواند بین بیننده و شیء برقرار شود. وضع سلامت اثر، کیفیت سلامت اثر، کیفیت مرمت و محیطی که بر آن اختصاص داده می شود به ویژه زمینه نورپردازی آن اهمیت خاص پیدا می کنند. حالت آموزندگی نمایش تقریباً یک سره زایل شده چرا که لذت بردن مقدم بر کسب دانش قرار گرفته است. دیدارکنندگان موزه های هنری اساساً علاقه مندان غیرحرفه ای و افراد کنجکاو را دربر می گیرد و اینگونه موزه های اهمیت ویژه ای درچهارچوب فراغت و جهانگردی دارند(دبیری نژاد، 1383: 34).
1-6-5-معماری موزه ها
از جمله ویژگی های فعالیت هر موزه ای نگرش جمعی آن چه در مورد بازدیدکنندگان وچه در مورد اشیاء نمایشی است. انسان ها و اشیاء نمایشی که بر اساس سنت در محیط مشابهی ماوا و سرپناه یافته اند اکنون باید راه خود را در رابطه ای جدید و دائما در حال تغییر با یکدیگر بیابند. برای مقابله با خطر نابودی میراث فرهنگی و یا اینکه اشیاء بدون ارتباط با تماشاگر نقشی مطلق یابند باید حلقه ارتباطی را کشف کرد که معماری بخشی از آن است(میرزایی،1388: 46). ویژگی دیگر کار موزه شیوه ی پویایی آن است. اشیاء نمایشی به این منظور گرد هم جمع نشده اند که در مابقی عمر خود طاقچه ای را در یک موزه اشغال کنند بلکه باید زندگی جدیدی را میان مصاحبین چه بازدید کنندگان و چه سایر اشیاء نمایشی آغاز کنند. معماری موزه باید شرایطی را ایجاد کند که بر جدایی تاسف بار گذشته از آینده و زنده از مرده فائق آید و یا به صورت دقیق تر آن را از میان بردارد.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید