پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1379)

2-2-12- انواع یادگیری الکترونیکی252-2-13- یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباط الکترونیکی262-2-14- یادگیری های الکترونیکی با برحسب فناوری مورد استفاده 262-2-15- منابع آموزشی مورد استفاده برای یادگیری الکترونیکی272-2-16- چند رسانه ای های آموزشی272-2-17- عناصر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1377)

3-2-3-نظریه اجتماعی_فرهنگی453-2-4-نظریه دینداری463-2-5-نظریه نیاز473-3-نظریات مربوط به ویژگی های موقعیتی483-3-1-نظریه اعتماد اجتماعی483-3-2- نظریه یادگیری اجتماعی503-3-3-نظریه همنوایی523-3-4-نظریه کنش متقابل اجتماعى533-4-نظریات مربوط به ویژگی های ساختاری553-4-1- نظریه‌ی فشار عمومی553-4-2-نظریه کنترل اجتماعى573-5- چارچوب نظری593-7-فرضیات تحقیق64فصل چهارم:روش تحقیق4-1-مقدمه664-2-نوع تحقیق664-3-جامعه آماری664-4-واحد Read more…

By 92, ago