منابع پایان‌نامه ارشد b (1382)

4-عضویت موقت18فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارتگفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی19الف- اسناد همکاری21ب- سند موسس21ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها21گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی221- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت332- موافقتنامه کشاورزی343- موافقتنامه منسوجات و ادامه مطلب…

تحقیق b (1381)

2-12 نقش گرایان و گونه های کاربردی یا سیاق سخن482-12-1 رسمی482-12-2 مشروتی، صحبت یا گفتگو کردن با گروه کوچک ناشناس و غریبه492-12-3 سبک تصادفی492-12-4 سبک صمیمانه492-12-5 سبک بسیار خشک502-12-6 سبک دست پا شکسته502-13 نقش گرایان و توانش ارتباطی502-13-1 توانش کلامی که گاه جزئی از توانش اجتماعی- زبانی به حساب می ادامه مطلب…

مقاله رایگان b (1380)

2-3-7-4-چیدمان های چند رسانه ای ترکیبی382-3-7-5-اینترنت آرت392-4-پیشینه ی تحقیق40 فصل سوم: بررسی نمونه های موردی3-1-مقدمه443-2-بررسی نمونه های خارجی443-2-1- موزه هنرهای مدرن ( واکایامای ژاپن)443-2-2- موزه هنرهای مدرن (فورت وورت ایالات متحده)48483-2-3-موزه هنر مدرن (نیویورک آمریکا)503-3-بررسی نمونه های داخلی533-3-1-موزه هنرهای معاصر تهران533-3-2-موزه ی ملی ایران573-3-3-موزه هنرهای ملی593-4-جمع بندی بررسی نمونه های ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1379)

2-2-12- انواع یادگیری الکترونیکی252-2-13- یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباط الکترونیکی262-2-14- یادگیری های الکترونیکی با برحسب فناوری مورد استفاده 262-2-15- منابع آموزشی مورد استفاده برای یادگیری الکترونیکی272-2-16- چند رسانه ای های آموزشی272-2-17- عناصر سیستم های چند رسانه ای282-2-17-1- متن282-2-17-2- صوت 282-2-17-3- تصاویر گرافیکی 282-2-17-4- انیمیشن 292-2-17-5- ویدیو292-2-18- مزایای ادامه مطلب…

مقاله رایگان b (1378)

فهرست مطالبعنوان مطالب صفحه فصل اول: کلیات پژوهش11- 1 مقدمه21 – 1 – 1 فلزات سنگین31 – 1 – 2 فلزات واسطه‌ی سرب، روی و کادمیوم:31 – 1 – 3 توزیع فلزات سنگین در محیط41 – 1 – 4 چرخه‌ی طبیعی عناصر41 – 1 – 5 چرخه‌های انسانزاد51 – 1 ادامه مطلب…

تحقیق دانلود b (1377)

3-2-3-نظریه اجتماعی_فرهنگی453-2-4-نظریه دینداری463-2-5-نظریه نیاز473-3-نظریات مربوط به ویژگی های موقعیتی483-3-1-نظریه اعتماد اجتماعی483-3-2- نظریه یادگیری اجتماعی503-3-3-نظریه همنوایی523-3-4-نظریه کنش متقابل اجتماعى533-4-نظریات مربوط به ویژگی های ساختاری553-4-1- نظریه‌ی فشار عمومی553-4-2-نظریه کنترل اجتماعى573-5- چارچوب نظری593-7-فرضیات تحقیق64فصل چهارم:روش تحقیق4-1-مقدمه664-2-نوع تحقیق664-3-جامعه آماری664-4-واحد نمونه664-5- حجم نمونه664-6-روش نمونه گیری674-7-روش جمع آوری اطلاعات694-8-تعریف عملیاتی متغیرها و شیوه ی سنجش آنها694-8-1- ادامه مطلب…